October 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/11 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÉƼÁgÀ(PÉ) ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÁgÀ(©) ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉî ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¤AwzÁUÀ M§â ªÀÄ»AzÀæ UÀÆqïì mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/18-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 52 gÀ°è EzÀÝ 3 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð aPï¥Émï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/11 PÀ®A 420, 468 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï vÁeÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÉÊ¥sÀ E£ÀÆìgÉ£ïì ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 37 ¸Á: j¯ÁAiÀÄì ¯ÉÊ¥sÀ E£ÉÆìÃgÉ£À¸Àì ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 324, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¹ºÉZï¹ 743 ¥sÉÊAiÀiÁd C° gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 3327/11 ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzÀ±Àð£À ¸ÀÄAzÀgÀ gÁd gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 1-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ ªÉÄêÉÆjAiÀįï EAVèµÀ ªÉÄÃrAiÀÄA ¸ÀÆÌ® U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁzÁ¸À J¸ï.r.J. EªÀjUÉ C¦üøï PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À £ÀA. J.¦. 29 © 2080 £ÉÃzÀgÀ°è eÁdð JqÀªÁqÀð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆævÀ qÁ:ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À £ÉúÀ«ÄAiÀiÁ E°è PÁgÀ ¤°è¸À¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð PÁ®gÀ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ®PÀ±ÉnÖ ¸Á: ¹zÉÝñÀégï ºÁ° ªÀ¸Àw PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀÄ vÀ£ÀߪÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZÀ9430 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ²æÃzÉë EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ºÉʸÀÆÌ® PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄ¥Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ8754 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄî §¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® PÀ¥Á¼À ªÉÄî §¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/11 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ UÀįÁ§ vÀAzÉ »ÃgÁªÀÄ£ï DqÉ, ªÀAiÀÄ :23 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-10, qÀ§Æè-2612 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄA¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ²æà ©. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà §ÄgÀUÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/10/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á/°AUÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸À®ÄªÁV UÁæªÀÄzÀ°è£À d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV ¸Á® vÉUÉzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¯ÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁÀ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ±ÉA§¼É ¸Á: °AUÀzÀ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/11 PÀ®A 25 (1),(J), EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð JPïÖ & 96 (J) PÉ.¦.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃPÀÖgÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀvÀÛ®°è MAzÀÄ vÀªÉÃgÀ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ f¯Áè¢üPÁjAiÀÄĪÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ »rzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ EvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÀ©âÃtzÀ gÁqÀ, MAzÀÄ dA¨sÁå EzÉݪÀÅ, ¸ÀzÀj CAiÀÄÄzsÀzÀ §UÉÎ w½zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/11 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ mÁåçPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «oÀ×® vÀAzÉ UÀt¥Àw UÉÆÃqÀA¥À½î, EvÀ£ÀÄ ºÉÆ£ÉßÃPÉj-«¼Á¸À¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁåçPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqɬĹzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ »rvÀ vÀ¦àzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀ½ ©zÀÝzÀjAzÀ mÁåçPÀÖgÀ ZÁ®PÀ «oÀ×® vÀAzÉ UÀt¥Àw UÉÆÃqÀA¥À½î PɼÀUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ mÁåçPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄAzÀ£À ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀt¥Àw EªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.