October 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-10-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÉªÀĸÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ 32 ªÀµÀð, J¯ÉQÖçµÀ£À PÉ®¸À, ªÀÄĹèA ¸Á: ªÉÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZËgÁ¸ÀÜzÀ°è EgÀĪÀ ZÀºÁ ºÉÆmÉ°UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 3917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ M«Ää¯Éè wgÀÄV¹zÁUÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ JzÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÁUÀ±ÉnÖ J£ÀÄߪÀªÀjUÉ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀUÁ°£À CAUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄwãÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÆëģÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï1312 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢ægÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §UÀzÀ®UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ vÁªÀÅ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ§¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23PÀÆå6892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ §PÁÌgÀrØ ¸Á: zsÀ£Á²æà [J¦] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EªÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/11 PÀ®A 448, 341, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ, ¢UÀA§gÀ, ¥ÁgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÀ £ÀªÀÄä¢zÀÄÝ, D eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ JPÉ PÀÄqÀĪÀÅ¢®è? DAvÀ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/11 PÀ®A 279, 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁíºÀß 1500 PÁgÀ £ÀA JªÀÄ JZÀ 02 J£ïJ: 1989 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀwzÁÝUÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JªÉÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ gÉÃPÀļÀV ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, 342 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/10/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁåw: PÀÄgÀħ, G:ªÀÄ£ÉPÉî¸À, ¸Á: Gd¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ, P˪À¼Á¸É E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: Gd¤ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 109, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÉÆÃgÁ¼ÉÉ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀzÀ°è FUÀ 6 wAUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ EAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀaÑ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ §¼ÀvÉ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÉÆÃgÁ¼É ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀzÀ°è FUÀ 6 wAUÀ½¤AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀÄä ºÁUÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À¤UÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.