October 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-10-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ 00:10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀAUÀ£Á¼É ¸Á:qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆ¼É EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä PÀmÉÖ¬ÄAzÀ AiÀiÁPÉ? §gÀÄwÛj F PÀmÉÖ¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£À UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CazÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Áà GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39-ºÉZï-3186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ¢AzÀ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄðAzÀ ¸Á¬Ä ¥ÁågÉÊqÉÃd zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï-13, J£ï-6795 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ GªÀiÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12, 13-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnïgÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÀzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Gl ªÀiÁr ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ CªÀ¼À JqÀUÁ® ªÉÆüÀ PÁ® PɼÀUÉ PÀrzÀ ¸ÀA±À«zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÁջãÀ½zÁÝUÀ, ¨É½îUÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/11 PÀ®A 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ RĨÁ ZÀªÁít gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀUÉÆÃAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¹nÖ¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀAvÀ EqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÀlvÉÆÃlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÉÆÃ¸É ²Ã®¨Á¬Ä ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀjUÉ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÆr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/11 PÀ®A 379, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 16/10/2011 gÀAzÀÄ 14,30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï R°Ã¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ C§ÄݯÁè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: C£ÀégÀ¥ÉÃmï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2011£Éà ¸Á°£À°è ¥sɧæªÀj wAUÀ¼À°è JZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPï ±ÁSÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ 14,30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ºÉÆøÀ mÁgÀ¸ï ZɹìAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¹zÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ £ÀªÁeÉÆâÝãÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀÄĸÁÛPï EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08,00 UÀAmÉUÉ 17, l£ï CQÌ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀiÁð¥ÉÃmï DAzsÀæ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨ÉzÀ°è SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAzÀÄ CªÀ£À DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 13/10/2011 gÀAzÀÄ 11,00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Áj EgÀ°¯Áè ¯Áj ¥ÀvÉÛUÁV ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 12,13/10/2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CQÌ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqï G¼Àî £À£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 56/304 £ÉßÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.