October 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-10-2011

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-10-2011

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃeÉgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ CUÀæºÁgÀ 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÁªÀÄZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/2935 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, UÀ®èPÉÌ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á|| £ÉîªÁqÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢ : 21/10/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á|| ªÀiÁ¹ªÀiÁr EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 363(J) L¦¹ eÉÆvÉ PÀ®A 3(1)(7) J¸ï¹/J¸ïn ¦MJ CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà gÉñÉä ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ G : ¨sÁ°Ì ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á|| zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ±À«ÄAiÉƢݣÀ @ ¸ÀzÁå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀļÀÄî £É¥À ºÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 22/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ J¸ÀÛgÁ ªÀAiÀÄ : 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÁÝUÀ J®è PÀqÉ ºÀÄrQÃzÀgÀÆ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ZÀ¥Àà®UÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì »gÉà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀªÀÅ C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀV PÀĪÀiÁj J¸ÀÛgÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÉñÉä ªÀAiÀĸÀÄì 4 ªÀµÀð ¸Á : zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²ÃµÀÖ (ªÀiÁ¢UÀ) eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A : 363 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉUÉ PÀ®A : 3 (i) (viii) SC/ST POA Act 1989 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀeÁC° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±ÀgÀ¥sÀ° eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G: GPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÁªÀgÁzÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ E§âgÀÄ PÀÆr gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ PÀ¥ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ »A¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¦AqÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¼À ¥ÀmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 23/10/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁPÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd ¥ÉưøÀ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPÀì §mÉÖ CAUÀr PÀqɬÄAzÀ-PÀ£ÀßqÁA¨É ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼É JA¥ÁèAiÀĪÉÄAl D¦üøÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39eÉ485 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀıÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E°AiÀiÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38eÉ-7162 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAqÀgÀ©æÃeïØ£À wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ. §®ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄn ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.