October 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÉAPÀl ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄ®PÉ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÁÌV 1 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ, ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/01/2008 jAzÀ 28/10/2011 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý JgÀqÀÄ ¸Áj 50-50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MªÉÄä 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä vÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ EzÀÄ ºÉÆmÉÖ £À£Àߢ®è CAvÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl, CvÉÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, £Á¢¤ aªÀÄä¨Á¬Ä CªÀ¼À UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ gÀmÉÖ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄUÀÄ £À£Àߢ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ CPÀÌ aªÀÄä¨Á¬Ä EªÀ¼À ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À«ÄAiÀiÁå ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ a¢æ gÉÆÃqÀzÀ°è EgÀĪÀ JªÀÄ.r eÁ¥sÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ £À¬ÄªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¨Ál®ªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÀªÀiÁgÉ T¯Á¥sÀ PÉÆlð ¸ÁQë ¢ÃAiÀiÁvÀÆ vÉÃgÉPÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÉzÉvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29, 30.10.2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ£ÉÆÃgï, ªÀaiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.