October 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-10-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-11/10-2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÉ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ aPÀÌ UÀÄr¸À°£À°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ CdÄð£À, ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl, ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀģɬÄAzÀ DlªÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÁAPÉæl ªÀIJ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÉÆAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FdÄ §gÀ¯ÁzÀPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè., ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÉÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zsÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §Ä¢ÝªÀAvÀ eÁzsÀªÀ, ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ£Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¥ÀÄAeÉà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁzsÁ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf ¥ÀÄAeÉà eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÁzsÁ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ 1 UÀAqÀÄ, 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÁªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ w½¹ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆAqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆgÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀuÁÚ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAmÉ ºÀwÛgÀ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀ §UÉÎ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀiÁ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ VqÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÀr¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ AiÀiÁPÉà ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/10/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 2) vÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆãÉÆ ªÉƺÀ£À ¨ÉAUÁ° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ZÀlfð, 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 4) ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ C§Ý®Ä d¨ÁâgÀ ¸ËzÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, 5) ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, 6) ¸ÉÊAiÀÄzï GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 7) ±À¦üà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À.© ªÀÄoÀ¥Àw ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) MlÄÖ 7,760=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtÄ 2) 5 ªÉƨÉÊ®, 3) MAzÀÄ AiÀĪÀiÁºÁ PÀÆæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-39/E-6581 C.Q.20,000/- gÀÆ 4) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á; PÁjUÀÄAr vÁAqÀ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý DgÉÆæ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀƸÀÄ £À£ÀßzÀ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ PÁjUÀÄAr vÁAqÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.