October 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-10-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ CtzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: U˸Á¨ÁzÀ vÁAqÁ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦.) EvÀ£À vÁAqÁzÀ°è d£ÀgÀÄ zÁjPÁgÀjAzÀ aAZÉÆýî PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃr£À ªÀÄUÀ°£À £ÀªÀÄä ¨ÉÊgÀ£À ºÉÆ®zÀ gÉÆÃr£À ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨ÉðUÉ ºÀwÛ gÉÆÃr£À eÁUÀzÀ°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁAqÁzÀ ªÀÄÄ£À¹ vÀAzÉ UÀAUÀÄ ¥ÀªÁgÀ, UÀ£ÀÄß vÀAzÉ °A§Ä Z˺Át, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °A§Ä Z˺Át ªÀUÉÊgÀAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÊgÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ §® §¢UÉ ¥sÀİãÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÀÄwÛUÉUÉ CªÀgÀzÉ ¹ÃgÉUÀ¼À ¸ÉgÉV¤AzÀ CªÀgÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉƯÉAiÀiÁV ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ÀªÀUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ëèeï ºÁUÀÆ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ®AUÁ, ¤Ã° §tÚzÀ eÁAUÁ EgÀÄvÀÛªÉ CªÀ¼ÀÄ zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ªÀżÀÄîªÀ½zÀÄÝ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ ªÀżÀªÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É JvÀÛgÀ 5’ 4” §® UÉÊ ªÀÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉ®UÀÄ«£À°è ºÀtªÀÄAvÀ JAzÀÄ ºÀtZÉ §lÄÖ §gÉ¢ÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À £Á®Ì£É QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ PÉÊUÀ¼À°è ºÀ¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ reÉÊ£À ZÀÄPÉ̪ÀżÀî §¼ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁqÀ PÀÄAPÀĪÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, ¨Ëèeï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ ¦üÃPÁÌ §tÚzÀ ®AUÁ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼À §tÚ PÀ¥ÀàVzÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR zsÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÉ JvÀÛgÀ 5’ 4” ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉîªÀÅ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ reÉÊ£À ZÀÄPÉ̪ÀżÀî §¼ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ¯Ë a£Éß EzÉ, §®UÉÊAiÀÄ°è ¸ÀtÚ gÀÄzÁæQÑ EzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀÄÝ JqÀUÀqÀ ªÀÄÆV£À°è ¸ÉÆ¥ÁठEgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼À ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C®°è C®à ¸Àé®à vÀgÀazÀAvÁzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVªÉ AiÀiÁgÉÆ zÀıÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ CªÀgÀ ¹ÃgÉUÀ¼À ¸ÉgÀV¤AzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ PÀÄwÛUÀ½UÉ ©VzÀÄ J®Æè PÉÆ¯É ªÀiÁr gÁwæ ¢£ÁAPÀ 02,03/10/2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀİãÀ §½ gÉÆÃr£À eÁUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/11 gÀAzÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¥ÀgÀUÉ ¸Á: C®UÀÆqï, 2) ²ªÀ qsÉÆÃ¯É ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 310/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ @ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C¯ÁèPÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¥Á¥Àé £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥Á¥Áé PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ°è §¼À¸ÀÄwÛzÀ 1) 4 ªÀÄlPÁ aÃn, 2) 1 ¨Á® ¥É£Àß, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14,4450 =00 gÀÆ¥Á¬Ä, 3) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥Ánî ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ d£ÁªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆægÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ @ CªÀÄ£À CqÉØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ xÁAqÁ, 2] zËæ¥Àw UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1] 30 PÉf 750 UÁæA UÁAeÁ C.Q 35,750/- gÀÆ, 2] 1 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 35,000/- ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-11-39, 8-11-40 PÉ.E© gÀ¸ÀÛ CgÀtå PÀbÉÃj JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄZÉÒAzÀæ UÀdð ªÀQîgÀÄ, 2] ºÀj±ÀÑAzÀæ, 3] ªÀĺÉñÀ, 4] ¸ÀzÁ£ÀAzÀ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ CªÀgÀ ºÀ¸ÀgÀÄ C¼É¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀݪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.