October 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-10-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á|| ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ32/PÀÆå 4347 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉæÃ£ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ-38/JA-2139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09-10-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄ£ÁßJSɽî gÉÆÃr£À »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ (bÀwÛ¸ÀUÀqsÀ) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ fïÁ¤«ÄAiÀiÁå ¨ÉÆÃgÁ¼ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ vÀAzÉUÉ DgÉÆæ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ªÁºÉÃzÀC° £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.