October 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ eÉÃgÀ¥Él NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà KgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ eÁw: ºÉ¼ÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÉÆà ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÁUÀ £À£ÀUÉ K£ÉÆà ªÀiÁqÀw¤ CAvÁ CA¢¢ K£À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CuÉÚÃ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) gÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄÄjzÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¨ÁQ°£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÀnÖUÉUÉ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀÄqÀA§®£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CuÉÚ¥Áà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ, PÉÊ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ D®UÀÆqÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀå¨sÁªÀiï UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð, ¸Á; D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÉèÁ UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ NPÀ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; D®UÀÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ CzÉ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.