October 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® £Àfç vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÖ±À£À gÉÆÃqÀ ªÀÄįÁè ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ gÀÆ© PÁA¥ÉèPÀë ¥ÀgÀ¨sÀtÂ, EªÀgÀÄ ¸ÀÄRgÀ¨sÁ¬Ä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-22/ºÉZï-4786 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ¨sÀt¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-11/J¯ï-2772 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ¨sÉÊgÀªÀ C£ÁgÀ¸É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥sÀÆ®ªÀiÁ½, ¸Á: gÁ¹£À UÁæªÀÄ, vÁ: PÀgÀªÀiÁ¼À, f: ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ (JAJ¸À) EvÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ.C§Äݯï EªÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C§ÄÝ® £Àfç, ±ÀÄPÀÄgÀ¨sÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæUÉ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/9/2011 gÀAzÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 4/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® £Àfç vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀt ¸Á: ¥ÀgÀ¨sÀt gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ±ÉÃPÀ ¸Á: ¥ÀgÀ¨sÀt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ° vÀAzÉ ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, G: ¥ÉƸÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ d£ÀgÉÃlgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀ ¨Áålj EgÀ°è®, ¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÉƸÀÖ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°èzÀ d£ÀgÉÃlgÀ M¼ÀV£À ¨Áålj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 504, 341, 323, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ UÀtÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀ ¥ÁºÀqÀ zÁjAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ zÀ¸ÁgÀ ºÀ§âzÀ ¨É½î-§AUÁgÀ PÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ¥Áèl ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ©ÃgÀ£ÀÆgÀ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉPÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆmÉÖ QZÀÄÑ ©¢Ý¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÀiÁºÁ«zÁå®AiÀÄ OgÁzÀ (©), ¸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ZÉA§gÀzÀ°è ¸À»ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ G¥Éà, 2)CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ JqÀªÉ E§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Pɯ¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, 2009 ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀtðJqÀªÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀAiÀiÁå ºÁdUÉ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ° §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÀªÀAvÀ ºÁUÀÄ ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁjUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è gÀƪÀiï £ÀA. 4 gÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁr 205/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¤Ãr ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉaÑUÉ DVzÉ §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ¨Áj£À ªÉÃlgÀUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ, PÀȵÁÚ, «µÀÄÚ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ £ÀqɬÄj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀÆPÀÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÁÚ EªÀgÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ DUÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ SÁ° ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ¢Ã¥ÀPÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀÄÄPÀÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÁgÀ(©) ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ¥ÀÄà zÁj¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-29/JA-6227 £ÉÃzÀ£ÀÄß JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ gÀnÖ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀ¸ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¦üÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÀæ£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ£ÉƪÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1200 UÀAlUÉ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÁgÀAeÁ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà zsÀƼÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C²é¤ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀƼÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð¤, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, ¸ÀzÀå: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀqÀPÀ£ÁzÀ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð ¸ÀºÀ DVgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 05/10/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀqÀPÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÀUÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æÃzÉë, dUÀzÉë, C½AiÀÄ ²ªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðlUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢¸À®Ä §AzÀÄ C°èAzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/2868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁzÀgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ PÁ° ¥Á±Á, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JgÀqÀÄPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀhiÁ¯Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉÃPÀÄ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÉÆî vÀAqÁ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁdÄ ¥ÀªÁgÀ vÀAzÉ »ÃgÁ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: C®ÆgÀ (PÉ) vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr®è CAvÁ CrUÉ ZÀ°è ©qÀĪÀzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EnÖ®è CAvÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀzÀÄ, ©¸ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr «£ÁB PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ, »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Áß EªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À°è ®Qëöä EªÀj§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Áß EªÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.