October 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-10-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ºÀƪÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå ¥ÀææeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀƪÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÆzÀ®Ä »ÃrzÀÄ dVzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/09/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀÄĤÃgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt-¸À®UÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 56/0173 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 324,504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-30/9/11 gÀAzÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¯ÁèªÀŢݣï vÀAzÉ ±ÉÃRºÀĸÉãï PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ:©JA.n.¹ ZÁ®PÀ ¸Á:RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ f¯Áè¤ mÉîgï FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉëĪÀiï EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzsÉå dUÀ¼À §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ¯Éèà ©lÄÖ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ©JA.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ£ÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¢:25/09/2011 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄgÀ½ R. aAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ü vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ºÉýzÁUÀ ªÀÄįÁÛ¤ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀgÉzÀÄ §Ä¢üÝ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/9/11 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ C¨Áâ¸ï SÁ£À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 87 Pɦ DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/2011 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À²Ã©£À CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁåw ¥ÁAZÁ¼À E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ gÀPÁë¼À(PÉ) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1740/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-06-2011 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢|| «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄÄzsÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á|| C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁzsÁ ¸ÀzÀå ªÀiË£ÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ 12 wAUÀ¼ÀUÉƸÀÌgÀ ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CAvÀ MAzÀÄ ¸ÁÖA¥À PÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ 12 wAUÀ¼ÀÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆqÀªÀ¢¯Áè CAvÀ »ÃUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.