October 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀr PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqÀÓ gÉÆÃA. £ÀA. 104 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉÆuɬÄAzÀ ¨É¯ï ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¯ï ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀÆA ¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¸ÁѨsÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-53/E-8930 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ£ÀUÀgÀ JgÀ¥sÉÆøÀð PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ ªÀÄÆVUÉ, JqÀ UÀ®èPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: a¢æ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, vÁ¬Ä dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3 d£À ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ Hl ¤ÃqÀÄ ¨Á £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ºÀ¹ªÁVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ vÁ¬Ä £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè ¤Ã£É ¤ÃrPÉÆ CAzÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£É ¤ÃqÀÄ CAvÁ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ KPÉ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÄ DUÀ ¥ÀÄ£ÀB Hl §r¸ÀÄ ¨Á CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Áj ºÉýzÀgÉ Pɽ¸ÉƯÁè CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁ±ÀvÀ© UÀAqÀ ¢.vÁ£ÁªÀ° ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀƪÀÄÄgÀ, vÁ: zÉUÀ®ÆgÀ, f: £ÁAzÉqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ½UÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á gÀªÀjUÉ PÉÆÃlÄÖ zsÀªÀÄð ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ, JgÀqÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ, CvÉÛ gÁ±ÀzÀ©, ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á J®ègÀÆ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §½ §AzÀÄ G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä gÁ±ÀzÀ© ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀÌ RweÁ UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§, ªÉÄʧƧ© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß gÁwæ 11 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÀÆ §A¢gÀ°è¯Áè, DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀŢݯÁè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÉgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ;35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä £ÉlÖUÉ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ¨ÉÆèÃeï EvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á EªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©®UÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£À J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÀÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÄ ¨É®Ö »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¨É®Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ 40,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 UÁæA. §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ Q±À£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÄ £ÉUÉt °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÁzÀ¤ ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ®ÄA©t £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁPÀ 29-10-211 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á¨ï ±ÉÃPï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄdÄ£ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ RAqÁ¼É ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ §rUÀqÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.