October 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-10-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ : 31 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁªÀV f|| ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9754 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢üUÀAd gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÁ°£À JgÀqÀ£É ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ QgÀĨÉgÀ½UÉ dfÓzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2011 gÀAzÀÄ 20/10/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ±ÉnÖ F¥Àà½î ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á: ²PÁgÀ ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î vÁ; aAZÉÆýî EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆøÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ agÁUÀ¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËQ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï. 12 J.J£ï 7134 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®UÀ¼À PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 465, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21/10/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À @ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¢|| ²ªÀgÁªÀÄ §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹.G: §rUÉÃvÀ£À ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 9-4-22 SÁf PÁ¯ÉÆä, UÁA¢üUÀAd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ál¯ï ¸Á|| SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «oÀ¯ï ¸Á|| ªÀÄzÀgÀUÉÊ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ¯É ©ÃzÀgÀ 1 £Éà ºÉZÀÄѪÀj ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ° C¸À®Ä zÁªÉ ¸ÀA. 219/09 £ÉÃzÀgÀAvÉ zÁªÉ ºÁQ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj rQæAiÀÄ£ÀÄß §½¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹JªÀiï¹ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ¦.JA ¹¸Éð ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ DgÉÆæ J¸ï.« zÉøÁ¬Ä EAVèµÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉ« PÁ¯ÉÃd EªÀgÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ PÀbÉÃj M¼ÀUÉqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ : 12 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀiÁl[ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ] ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, DªÁUÁªÁUÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ¨ÉøÀgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CwÛvÀÛ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄt ºÉÆAzÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A 4 ªÀÄvÀÄÛ 4(1-J) UÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤d C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÉÄÝ 1957 ºÁUÀÆ 42(1) PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1994 eÉÆÃvÉ 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAvÀ «. ªÁ®å £ÁAiÀÄPÀ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÁ£Áf ¯Áj.£ÀA.PÉJ.22/9922 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯Áj.£ÀA.PÉJ.22/9922 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀ R¤d ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è ¯ÁålgÉÊl PÀlÖqÀzÀ PÀ®Äè EgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ R¤Ãd gÀªÁ£É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉà ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr PÀlÖqÀ PÀ®Äè R¤ÃdªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ PÀ®Äè CAzÁdÄ 8 ªÉÄnæÃPï l£ïß UÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀiË®å 2500 jAzÀ 3000 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß R¤d ¸ÀªÉÄÃvÀÉ M¦à¸ÀÄwgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAUÀgÀV-ªÉÆgÀV UÁæªÀÄ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f: ªÉÄÃzÀPÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ ªÀqÀØgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ 2) ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ E§âgÀÆ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 22/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/10/2011 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¹AzÉ, 65 ªÀµÀð, ªÀÄgÀoÁ, ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀÆrè vÁ: ¨sÁ°Ì (CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzÉ, 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÆrè vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼À £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÝPÁgÀt ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃzÀ¼ÀÄ dégÀ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ :20/10/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ïgÁªÀ ¨ÉuÉÚ, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á|| ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ¯ïgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀĪÁgÀ ¨ÉuÉÚ, ¸Á|| ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ ¥ÀzÉ-¥ÀzÉÃAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀļÀÄPÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ DPÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢, UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢ÝzÁUÀ vÀUÀqÀzÀ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ µÀqÀPÀëj ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.