October 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ §¸ÀéAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¨Á§½ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨ÉÃ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/11 PÀ®A 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà £ÁªÀzÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/10/2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ,ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÀÄ zÉÃUÀ®ªÁr JA J¸À PÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÉÆAzÀļÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzsÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À EArPÁ JªÀÄ JZÀ -02/¦J 3829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzsÀÄ ©æeïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä EvÀ½UÉ JqÀ §®UÉÊUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Áé¸À EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ GªÀiÁzÉë ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ®Qëöä¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÃr¹n D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §ºÀÄgÁªÀ ¨sÀÄqÉØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ UÀ»£ÁxÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨Á»gÀªÉA§ £À¹Ã£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2011 gÀAzÀÄ 13,10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ²æà UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqï gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAdÄ vÉ®AUÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C©üªÀiÁ£À vÀAzÉ «oÀ×® ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. zÀ°vÀ G/ ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á; AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ. ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 3. ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/11 PÀ®A 279,338, eÉÆvÉ 187 L.JA.«í.JPïÖ

¢: 15/10/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆÃAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JgÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¼À eÉÆÃvÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁzÀgÁ ºÀwÛÃgÀ JzÀÄgÀ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ.38/3819 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ C¯Áè§PÀ¸À ±ÉÃSï ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ VÃvÁ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/11 PÀ®A 18(¹) OµÀ¢ü C¢ü¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmɬÄAzÀ 1945 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀĺÀäzÀ C¯ÁèªÉǢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á, 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-1-3 ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è OµÀzsÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üÃPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ PÀÈvÀå ªÉøÀV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁUÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:qÉ¥ÀÆån qÀæUïì PÀAmÉÆæ®gï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.