October 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-10-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ®AiÀiÁ, ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-199 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À gÁ² PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èAiÉÄà PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ºÀÄt¹£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ, ªÀÄzsÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¤AvÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄäÃ¯É ¹Ãr®Ä ©zÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 324, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀQ£À 03:300 ªÉüÉAiÀÄ°è zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀªÁ¤ ªÀiÁvÁ ¥À®èQÌ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁzÀAiÀiÁå vÀAzÉ gɪÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÆ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɬÄj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦Dgï zsÀ¨Á° ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À²©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ vÀÄPÁgÀªÀÄ PÀ®ªÀÄÄgÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: UËAr, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀgÀAeÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) §AqÀÄ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 6) ²ªÁ£ÀAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 7) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ fUÉð ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ºÀaÑzÀ 2710/- gÀÆ ºÁUÀÆ J®ègÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ 1150/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 3860/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ®PÀ±ÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ªÉÄÊAiÀÄ®Ä ©lÄÖ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ©vÀÄÛwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁ¢AiÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃj DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ vÁAqÁ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃj £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß ºÉÆÃj ¤ªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃr¯Áè ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/10/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ æà §¸ÀªÀAvÀ gÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀqÀUÉÃgÁ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆà jPÁë £ÀA J¦-23/qÀ§Æè-2668 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-11/«-474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ C¦à CmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¦à CmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ MlÄÖ 9 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ-PËoÁ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É D®ÆgÀ(PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀqÀUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-32/n-4621, mÁæ° £ÀA PÉJ-32/n-4622 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: D®ÆgÀ(PÉ), vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.