October 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-10-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-9-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ JªÀÄ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; JPÀ®ÆgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ºÉÊ©æÃqï eÉÆüÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ £ÁUÀgÀºÁªÀÅ ºÁUÀÆ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À §®UÁ°£À PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2011 PÀ®A 3 & 7 E.¹ CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ J£ï.ºÉZï-9 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/eÉ-9009 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝPÀ CfÃeï ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G-qÉæöʪÀgÀ ¸ÁB PÀ¦Ã®£ÀUÀgÀ ¨sÁgÀ¹ gÉÆÃqÀ ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï.ºÉZï] ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï 2] vÁvÉÃgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 22 eÁ-[J¸ï.¹] ªÀiÁAUÀ ¸ÁB UÀAUÁ¥ÀÆgÀ fB ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï.ºÉZï] JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ ¯Áj ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 170 aî UÉÆâü, vÁqÀ¥Àwæ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,26,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-10-2011 gÀªÀÄzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ »gÉÆÃf zÀªÉðµÀ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G: ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À eÁw: qsÉÆÃgÀ ¸Á: aAZÉÆýî vÁ: aAZÉÆýî f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥Á±À«ÄAiÀiÁå zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁwðPÁ EªÀ¼ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À PÀnÖªÀÄ£É vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E§âgÀÆ J¯ÁègÀÆ ¸Á: «Ã¨sÀzÀæ±ÀégÀ dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀG ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÁ¼ÀzÀ PÀĪÀiÁj PÁwðPÁ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 197/2011 PÀ®A 341 323 324 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 14/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ZÁ¥Á¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð eÁ : ®ªÀiÁt G : ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉÊ®£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯É »AzÉ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 13/10/11 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdºÀA¸À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÁUÀzÁݼÉ, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ®Ä vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁA§¼É, ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ºÀAqÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ : 65 ªÀµÀð ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ v ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ38ºÉZï2374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ DAzÁæ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ, 35 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38-5921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ, JqÀ PÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 323, 324, 504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/10/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À±ÉÃnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀÄgÀħ ¸Á; ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ RAqÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ; §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆArgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ºÀįɥÀà£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 354, 306 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14/10/11 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀAqÀUÉ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ªÀÄÆPÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðzÀ ¤ªÁ¹ §¢ÃgÀ «zÁå®AiÀÄzÀ°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À « ¸ÀÄgÀªÀ¸É ²PÀëPÀgÀÄ ¤ªÁ¹ §¢ÃgÀ ªÀÄÆPÀ ±Á¯É ¸Á: GªÀÄUÁð (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ PÉÊ »rAiÀÄĪÀzÀÄ. ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀÄ ¢: 01/10/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆArzÀjAzÀ G¸Áä£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.