October 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-10-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà, ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É AiÉÄ£ÀUÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ J¯Áè PÉÆuÉUÀ½UÉ ©ÃUÀºÁQzÀÄÝ SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ J¯Áè PÉÆuÉUÀ½UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆuÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ Q: 11700/- gÀÆ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2011, PÀ®A 498 (J) ,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzsÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉA§gÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉî¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ JA EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉA§gÉ£ÀªÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À ¸ÀzÀå £ÁUÀÆgÀ JA EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÉÆøÀr £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀå¥ÁgÀ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EªÀgÀÄ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆîPÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ VgÉ¥Àà vÀAzÉ «gÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:-30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆzÁUÀ gÁd¥Àà vÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À¥Áà ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ DgÉƦvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 600/- gÀÆ. PɽzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ VgÉ¥Àà JA¨ÁvÀ¤UÉ PÉüÀÄ £À£ÀUÉ JPÉ PɼÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁf£À ¨ÁqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32,34 PÉ.E.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦Dgï zsÀ¨Á° ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ KgÀmÉïï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ PÁå£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀoÁvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÀUÀÆgÁªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw ºÀlPÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è CAzÁdÄ 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 500/- gÀÆ £ÉÃzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV fêÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÁgÉrØ EªÀgÀÄ vÀ£ÀßUÉ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38/PÉ.9059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌn ZÁ®PÀ¼ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.115/2011, PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üüAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉÆ® PÀqÉ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖ¬ÄaUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À gÁ² ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ FUÀ 20 ¢ªÀ¸À PɼÀUÉ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÃ¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄazÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄazÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ §gÀazÀAvÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¯Éè ¤AwzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.