April 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 30-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2009


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ §AzsÀ£À MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À gÀÆ. UÀ¼À d¦Û.
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-4-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¸ÁÄ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, «£ÉÆÃzÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¸ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,310=00 gÀÆ¥ÁÄ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÁjAiÀÄ mÁ¥À¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ aQvÉìPÁtzÉ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ªÀÄgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: QmÁÖ EªÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀ f¯ÉèAiÀÄ ©ÃqÀ vÁ®ÆQ£À ¥ÁZÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0400 WÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-25-©-7926 £ÉÃzÀgÀ mÁ¥À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉƸÀÌgÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj QèãÀgÀ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ ¥ÁZÉÆÃqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV OgÀAUÀ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥Áèl £ÀA 4-2-84/1/45 £ÉÃzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À C° ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁfPï vÀAzÉ C¥sÀìgÀ¸Á§, ¸ÀÄeÁªÀŢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 1500 ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁfPÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥Áèn£À ªÀÄÄmÉñÀ£ï §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ®¤AiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ PÁ°lÖgÉ C°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀPÉÌ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 498(J),323,504,506 eÉÆvÉ 147 L¦¹
ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦ JPÀÖ-1961 :-


¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. D±ÁzÉë @ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ¸Á¼À 23 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd , ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛĹ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr Hl G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛdUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ªÀiÁgÁªÀiÁj : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/2009 PÀ®A 341,323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ ¸Á: §¹¯Á¥ÀÄgÀ.
gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ 3 d£ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 9 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ eÉÆÄmï ¥ÀmÁÖ EgÀÄvÀÛzÉ CtÚ ¹zÀæªÀÄ gÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁgÉ ¥ÀmÁÖ d«ÄãÀÄ ¥ÉÆÃr ( ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ) CªÀgÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 28-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ £Á£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ C°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀªÀÄä PÁå¸ÀgÀzÉÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀ§qÁªÀuÉ ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ zÁj vÀgÀÄ© ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® E£ÀÆß AiÀiÁPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ®è J¯Áè ºÉÆ® ¤£Éà w£ÀߨÉÃPÀ CAvÁ E¢Ý K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉƼÁîj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ ¨sÁqÀÆ CAvÁ ¨ÉêzÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ C¯Éèà ©zÀÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹ £À£Àß JqÀPÉÊ gÀmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀvÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ªÉÄÊUÉ ¸ÉÆÖà ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÁªÀ£À¦àzÀ ªÀÄ»¼É
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¸Á: EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-04-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ°è EzÀÝ ¹ªÉÄà JuÉÚ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ PÀrØ VjzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 0440 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæÄAzÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà eÁУÉƨÁ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ UÀuÉñÀ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-22 ¸Á- ºÁ¼ÀWÀÄqÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À D¼ÀĪÀÄ£ÀµÀå£ÁzÀ ªÉÊf£ÁzsÀ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÀgÀ ¸Á-ºÁ¼ÀWÀÄqÀð gÀªÀgÀÄ PÀÆr EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/9821 £ÉzÀgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ ºÁ¼ÀWÀÄqÀð¢AzÀ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÊf£ÁzsÀ dªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀ CvÉ ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÀzÀ ºÀ¼ÀUÀÆlðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À -gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è WÀl¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀȵÁÚ EªÀjUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊf£ÁzsÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉãÉUÉ vÀÄvÁÛV aQvÉìPÁtzÉ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ zÀÄzÉÊð«.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁÄ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÆ®ªÁ¢ PÁįÉÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀ°¯Áè CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄzÀæAiÀiÁå EªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ JAqÉÆøÀ¥sÁ£À «µÀPÁj QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è 1005 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAiÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 29-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009

PÁj-¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå37/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JA.«.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 26.04.09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©æeï QñÀégï vÀAzÉ gÁªÀĤªÁ¸À ªÀiÁ¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÄ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28.04.09 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½è ¨ÁqÀðgï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.25/©-9450 gÀ £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆâ¹zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 gÀ PÀ®A 279,337 ,338 L¦¹.dÆvÉ 184 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ . «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


CAUÀrAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQ̪ÀiÁr n¥ÀàgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 115/09: PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ : ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 60 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÉÊzsÁå¢üPÁj ¸Á/CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå f.eÉ/10 n/8036 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ »AzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA116/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ

PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉüÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸Éàmï J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄvÀÄÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀjA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À 1] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw £ÉüÀUÉ 40 ªÀµÀð 2] eÉÊgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà eÉÆüÀzÁ§PÉ 36 3] ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 36 ªÀµÀð 4] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÉüÀUÉ 265] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÉüÀUÉ 20 ªÀµÀð6] ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸ÀÄgÁ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr , dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ zÁ½ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA102/09 PÀ®A341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀªÁr. ¯ÉÆÃZÀPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ dªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/09 PÀ®A: 341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ f¯Áè ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.79/09 PÀ®A ;-379,511 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÁgÀªÁr ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ;-²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼ï ªÀAiÀÄ; 50 G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï §¸ï ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¼ÁVzÉ.

April 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 28-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2009¤µÁ̼Àf ZÁ®£É¬ÄAzÀ ¨ÉÊPï ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 2798, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸ÀÄAUÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-1764 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄð vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ JDdÄ gÀªjÀUÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÁ ¸ÉÊPÀ® ©Ãj (©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁA¸À Rjâ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆý ªÀiÁA¸À vÀgÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: OgÁzÀ FvÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CzsÀð PÉ.f ªÀiÁA¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 25/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß 5/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁj : E§âgÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd E¨Áæ»A vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ D®UÀÆqÀ zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸À»vÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥À JA§ÄªÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ zÀ¸ÀÛVj E§âgÀÄ §lUÉÃgÁ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ D®UÀÆqÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ wgÀÄ«£À°è F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : E§âgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 341, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄÄgÀvÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ RAqÀÄ ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀ ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉUÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ. RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁènUÉ T¼É ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄAn vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀUÀ¹ ºÀwÛ CªÀ£À T¼ÉAiÀÄ 3,4 PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä T¼ÉAiÀÄ PÀ®Äè ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉqÀ«gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr DgÉÆæ gÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è JgÀqÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : M§â½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ CAvÀå
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Àj¥Á¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-25 H: PÀÆ° PÉ®¸À ªÀµÀð ¸Á-PÀĪÀiÁgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀPÀÆqÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà qÉÆêÀÄuÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MA¢®è MAzÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À vÉVAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwgÀÄvÁgÉ ºÁUÀÆ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ PÀ¸À MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ §AzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀÄvÁgÉ EAzÀÄ ¢/27/4/09 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ PÀ¸ÀUÀÄr¸ÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀiÁzÀ E¸Áä¬Ä®©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ®¸Á¨ï gÁdªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-C®UÀÆqÀØ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Ààà£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà qÉƪÀÄuÉ, CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ «gÀ¥Áà qÉƪÀÄuÉ 3) gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà qÉƪÀÄuÉ, EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ gÀdºÁPÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ¼É £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀƨÁ¬Ä ºÁUÀÆ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛg., ºÁUÀÆ ZÀzÀæ¥Áà EªÀ¼À£ÀÄß E£ÀÄß ºÉÆÃr¬Äj §zÀªÀiÁ¸À EzÁ¼É CAvÀÛ C£ÀÄßwÛzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆRPÉÌ ºÉÆÃr¢zÀjAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤ aQìvÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.April 27, 2009

Daily Crime Update 27/04/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: fÃ¥À mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. KPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. JA.JZï. 24/¹5853 £ÉßÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ @ gÁdÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj ªÀÄÈvÀ C²éä gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÁnzÀ §½PÀ ¯Á®¨ÁUï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/6308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆPÉÌ §® ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ MªÀÄä¯Éà §®¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÁeÉñÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C²éä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ§A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CtÚ gÁdVgÁ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹AzÉÆî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼À¤vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ:

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §UÀzÀ® ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹¹ð [J] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ MªÉÄä¯É CªÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ªÀÄƪÀjUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAzÁªÀ¤ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀªÁqÉ ¸Á: Q¯Áè vÁ: zsÁgÀÆgÀÄ f¯Áè ©ÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è NjAiÀÄAl® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ gÀÆ¥Á°, ¸ÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä, J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ NjAiÀÄAl® E£ÉÆìÃgÉãÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlUÀ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï E£ÀÄß 1ªÀgÉ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J1 ¸ÀĤî vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß Dw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ 8 ¦üÃl PɼÀUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è MªÉÄä PÀAmÉÆæïï vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁåð¢UÉ fÃ¥À£À ¹Ãn£À PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ PɼÀ vÀÄnUÉ §rzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ §AqÀÄ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ §®UÉÊAiÀÄ°èzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ §AqÀÄ 4ªÀµÀð FPÉAiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjD¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¥ÁzÁZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät SÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ¸Á; ¨ÉÆÃVð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁAzÀ ¥Ánî ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À:

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/4/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25/4/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤gÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd GqÀ¨Á¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgÀ£ÀÄß KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¸ÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛAiÀÄ PÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ£ÁªÀÄw DgÉÆÃ¥À :

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 354, 504, 436 eÉÆvÉ
149 L¦¹


¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà ºÁ±À¥À£ÉÆÃgÀ ¸Á/ PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÁgÁzÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤gÀAd¥Àà£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ¯Á¨Á¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``gÀAqÉgÉ ¨ÉÆøÉØgÉ ¤ÃªÀÇ HgÀ°è ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ UÀÄA¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £É®PÉÌ PÉÃqÀ«zÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄʯÁgÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ:

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ PÀÄAqÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀÝjAzÀ PÀÄAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É E§âgÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 75/2009 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¥sÁfïï CºÀäzï ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2] EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3] ¸ÀIJïÁ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ±ÉÃlPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è HgÀ°è UÀ®¨sÉ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.April 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 25-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Áà ªÉÊgÁUÀå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArw eÉÆÃvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÉAqÀw 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉAqÀw §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÁÄ PÀÆrzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ gÀªgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¦ÃgÀUÉÊ©Ã ¸Á§ zÀUÁðzÀ G¹ðUÉ §A¢zÀÄÝ ©Ã¹®Ä §ºÀ¼À EjªÀzÀjAzÀ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-4-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÊ£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÉüÉAiÀÄgÀªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÈvÀÛ §½ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «QÌ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DzÀgÀÄ ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽw¢Ýj ¤ªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁeÁ ¨Ál°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL(PÉ) oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ºÀjd£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ38\4058 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É §AzÀ DzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆ £ÀÄPÀÄwgÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆà ¤®ðPÀëvÀªÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ Mr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà UÁ° ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2009 PÀ®A. 143 147 366 109 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10] J¸ï.¹./J¸ï.n.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸ÉÆgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ «oÀ® ¸Á; OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃgÀ½îUÉ §gÀ®Ä §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ §AqÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ½UÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ 1] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ 4] ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ 1997 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ¦æÃw¹ CAvÀgÀ eÁw «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉƯÁå Q¼ÀÄ eÁw d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:24/04/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÁAiÀĪÀÄÄR PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ±À¤ªÁgÀ EzÀÝ PÁgÀt ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÞ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1482 gÀ»ªÉÆâÝãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁÄ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj (PÉ) [¯ÁqÀUÉÃj CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ §r¸À®Ä w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ºÀaÑ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÁ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©gÁzÁgÀ 32 ªÀµÀð G. ªÀĺÀvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð PÉ®¸À ¸Á/ ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr vÁ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À£ÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Hj¤AzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ eÁAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 38 E 6699 §AzÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÃqÀÝ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Zɹì¸À £ÀA 01 E 25 J¥sï 01157, EAf£À £ÀA 01 E 25 E 01251 CA.Q. 25000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¥À¥Áå, ¸Àa£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀÄ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J¸ÀÛgï UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ«ÄÃn ºÁ® ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÉØAiÀÄgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄUÉ £À£Àß ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ EzÀÄ ¸ÀjE®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¨ÁÄÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ ºÀ®Äè £ÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ¼ÀÄ, §r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ J2 ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, C®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

April 24, 2009

Daily Crime Update 24/04/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2009

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. eÉʲ¯Á ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà JvÀÄÛÛUÀ¼ÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ 1900 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è ¸ÀÆvÀÛ®Äè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ zÉÆÃgÉAiÀÄ°è®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 0705 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ±ÉÃSÁgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÁgÀA¥À¼Éî EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥Àj¹°¸À®Ä ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PÁAUÉæ¸ï (L) C¨sÁåyð ²æà zsÀªÀÄð¹AuïgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÁAUÉæ¸ï (L) PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ±ÉjPÁgÀ ¸Á/ ±ÉSÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Áà PÁ°ªÀiÁgÀ ¸Á/ NPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/Dgï-3074 gÀ°è ºÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt §lªÁqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 6000/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.April 23, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 23-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2009ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀë¢AzÀ ¤ÃrzÀ zÀÄrØ£À ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 324,504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¼ÀvÀ [©] FgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÁnðÄAzÀ 5000/- gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý UÉÆvÁÛVzÉ £À£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt ºÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


E§âgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¤AzÀ ºÉÆqÉvÀ wAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ºÀjPÁgÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.


zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAX¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 171(JZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà ©.J¸À.¥ÁnÃ¯ï ¸ÉPÀÖgÀ ªÉÄf¸ÉÖçÃl ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀllÚzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÁ±ÀæªÀÄzÀ°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀwÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ºÀAZÀÄvÁÛ ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À §½AiÀÄ°è£À 1000 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀPÁÌV ºÀtzÀ D«ÄµÀ MqÀØ®Ä ¸ÀAUÀ滹lÖ 14 ®PÀë 50 ¸ÁªÀgÀ gÀÆ. UÀ¼À d¦Û : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-4-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL «gÉÃAzÀæ J£ï. gÀªÀgÀÄ Ä RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢UÉ ºÁUÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²æÃPÀȵÁÚ PÀA§zÀ ¸Á: ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå §zÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀ£ÀÄ eÉ.r.J¸ï.¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÖ MlÄÖ 14,50,000=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÁgÀ£À°è ¸ÀAUÀ滹lÖ ºÀt ¸ÀªÀÄAdgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀÀAmÉUÉ ºÀAzÁæ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À “ ªÀÄ®èuÁÚ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: §qÀzÁ¼À aAZÉÆý vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉJ 32-J-4104 £ÉÃzÀÄ vÁ¥À¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ QgÀt ¥Ánî EªÀ£À ºÀwÛgÀ 1,50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀj ºÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢é ZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:21/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¤®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2771 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ zÁ£Á¨ÁÄ EPÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/04/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zsÀgÀªÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤UÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ CA Qà 1200/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀgÀ ºÀt ºÀAaPÉ zÀÆgÀÄ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 171(ºÉZï) eÉÆvÉ.188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 22-04-09 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ-50 «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. DgÉÆævÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¯ÉÆPÀ ¸À¨sÉ C¨sÀåyð ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð PÁAUÉæøï C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÉÊ UÀÄgÀÄwUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CjÃ¥sï vÀAzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¸Á:ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ gÀªÀgÀÄ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÀ¦® qÉæ¸É¸À zÀ°è §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ §mÉÖ ªÉÄÊUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÀ CA¢ÝzÀÝPÉÌ PÀ¦® qÉæ¸É¸À CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄzsÀå ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ 5 d£ÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä, ºÀt d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 171(E) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±ÁAw¤ÃPÉvÀ£À ±Á¯É UËæAqÀ PÀqÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MzÀV¹zÀ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 13/eÉ 1321 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 39/J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀÀgï £ÀA. PÉJ 39/ J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CA¨ÉªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ 3) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉ£Àß«gÀAiÀiÁå ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁrzÁUÀ MlÄÖ 13000/- gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁV GvÀÛj¸ÀzÉ EzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt £Á¼É £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉUÁV 2 ®PÀë gÀÆ. ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀt ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ 133 Cgï.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 22-4-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ. PÉ.J.38-4932 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000=00 gÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¸ÀºÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr ºÁUÀÄ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ F±ÀégÀ ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âjUÉÆ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ UÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¸Á«gÀPÀÄÌ ªÉÄîàlÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2009 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 2200 WÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ £À¹gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] CqÀªÉAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MlÄÖ 15090/- gÀÆ¥ÁÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¸À°®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.PÉ ªÁgÀzÀ ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀtPÉÌ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À §¼ÀPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A. 188 L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦.JPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀvÀÄÛªÀiÁr ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J-9090 £ÉÃzÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CªÀÄdzÀSÁ£À JA§ÄªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 1:00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ d¦ÛªÀiÁrzÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀÄdzÀSÁ£À ZÁ®PÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÀd¤Ã±À ªÁ°, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î J®ègÀÄ ¸ÉÃj feɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåPÀÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2009 PÀ®A. 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ PÀAqÀPÀÖgï £ÀA. 110365 d»gÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆ J¦Dgïn¹ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ J.¦-23/qÀ§Æè-3295 d»ÃgÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆà J¦Dgïn¹ §¸À PÀAqÀPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï EzÀÄÝ, §¸ÀÄì d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 3 d£À ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ qÉæöʪÀgÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ UÉÆvÁÛÄvÀÄ, F WÀl£É ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8:15 ¦.JA. £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ªÀÄzÀå rQÌ : PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 4-5 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁvzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹ºÉZï¹-665 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°è M§â UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «µÀÄÚ¥ÀAxÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀ¤ÃvÀ §Ä®§Ä¯É EªÀgÀ ªÀÄzÀÄUÉ jµÀ¥À±À£ÀzÀ°è ¥sÁ¯ÉÆÎAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀ £ÀA. fJ-08/J-5045 ¥Á°AiÉÆà r. ¥sÉÃmï PÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è PÁgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄvÁÛ §PÀZËr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ JA.ºÉZï.©.-3507 ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É ¯Áj ¨ÉæÃPïºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊj£À°è £ÀÄVÎ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀjUÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Bidar District : Daily Crime Upate 23-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2009ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀë¢AzÀ ¤ÃrzÀ zÀÄrØ£À ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 324,504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¼ÀvÀ [©] FgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÁnðÄAzÀ 5000/- gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý UÉÆvÁÛVzÉ £À£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt ºÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


E§âgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¤AzÀ ºÉÆqÉvÀ wAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ºÀjPÁgÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.


zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAX¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 171(JZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà ©.J¸À.¥ÁnÃ¯ï ¸ÉPÀÖgÀ ªÉÄf¸ÉÖçÃl ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀllÚzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÁ±ÀæªÀÄzÀ°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀwÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ºÀAZÀÄvÁÛ ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À §½AiÀÄ°è£À 1000 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀPÁÌV ºÀtzÀ D«ÄµÀ MqÀØ®Ä ¸ÀAUÀ滹lÖ 14 ®PÀë 50 ¸ÁªÀgÀ gÀÆ. UÀ¼À d¦Û : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-4-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL «gÉÃAzÀæ J£ï. gÀªÀgÀÄ Ä RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢UÉ ºÁUÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²æÃPÀȵÁÚ PÀA§zÀ ¸Á: ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå §zÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀ£ÀÄ eÉ.r.J¸ï.¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÖ MlÄÖ 14,50,000=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÁgÀ£À°è ¸ÀAUÀ滹lÖ ºÀt ¸ÀªÀÄAdgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀÀAmÉUÉ ºÀAzÁæ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À “ ªÀÄ®èuÁÚ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: §qÀzÁ¼À aAZÉÆý vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉJ 32-J-4104 £ÉÃzÀÄ vÁ¥À¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ QgÀt ¥Ánî EªÀ£À ºÀwÛgÀ 1,50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀj ºÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢é ZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:21/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¤®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2771 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ zÁ£Á¨ÁÄ EPÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/04/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zsÀgÀªÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤UÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ CA Qà 1200/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀgÀ ºÀt ºÀAaPÉ zÀÆgÀÄ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 171(ºÉZï) eÉÆvÉ.188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 22-04-09 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ-50 «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. DgÉÆævÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¯ÉÆPÀ ¸À¨sÉ C¨sÀåyð ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð PÁAUÉæøï C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÉÊ UÀÄgÀÄwUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CjÃ¥sï vÀAzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¸Á:ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ gÀªÀgÀÄ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÀ¦® qÉæ¸É¸À zÀ°è §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ §mÉÖ ªÉÄÊUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÀ CA¢ÝzÀÝPÉÌ PÀ¦® qÉæ¸É¸À CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄzsÀå ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ 5 d£ÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä, ºÀt d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 171(E) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±ÁAw¤ÃPÉvÀ£À ±Á¯É UËæAqÀ PÀqÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MzÀV¹zÀ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 13/eÉ 1321 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 39/J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀÀgï £ÀA. PÉJ 39/ J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CA¨ÉªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ 3) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉ£Àß«gÀAiÀiÁå ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁrzÁUÀ MlÄÖ 13000/- gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁV GvÀÛj¸ÀzÉ EzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt £Á¼É £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉUÁV 2 ®PÀë gÀÆ. ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀt ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ 133 Cgï.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 22-4-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ. PÉ.J.38-4932 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000=00 gÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¸ÀºÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr ºÁUÀÄ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ F±ÀégÀ ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âjUÉÆ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ UÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¸Á«gÀPÀÄÌ ªÉÄîàlÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2009 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 2200 WÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ £À¹gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] CqÀªÉAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MlÄÖ 15090/- gÀÆ¥ÁÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¸À°®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.PÉ ªÁgÀzÀ ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀtPÉÌ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À §¼ÀPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A. 188 L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦.JPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀvÀÄÛªÀiÁr ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J-9090 £ÉÃzÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CªÀÄdzÀSÁ£À JA§ÄªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 1:00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ d¦ÛªÀiÁrzÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀÄdzÀSÁ£À ZÁ®PÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÀd¤Ã±À ªÁ°, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î J®ègÀÄ ¸ÉÃj feɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåPÀÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2009 PÀ®A. 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ PÀAqÀPÀÖgï £ÀA. 110365 d»gÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆ J¦Dgïn¹ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ J.¦-23/qÀ§Æè-3295 d»ÃgÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆà J¦Dgïn¹ §¸À PÀAqÀPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï EzÀÄÝ, §¸ÀÄì d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 3 d£À ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ qÉæöʪÀgÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ UÉÆvÁÛÄvÀÄ, F WÀl£É ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8:15 ¦.JA. £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ªÀÄzÀå rQÌ : PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 4-5 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁvzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹ºÉZï¹-665 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°è M§â UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «µÀÄÚ¥ÀAxÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀ¤ÃvÀ §Ä®§Ä¯É EªÀgÀ ªÀÄzÀÄUÉ jµÀ¥À±À£ÀzÀ°è ¥sÁ¯ÉÆÎAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀ £ÀA. fJ-08/J-5045 ¥Á°AiÉÆà r. ¥sÉÃmï PÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è PÁgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄvÁÛ §PÀZËr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ JA.ºÉZï.©.-3507 ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É ¯Áj ¨ÉæÃPïºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊj£À°è £ÀÄVÎ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀjUÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


April 22, 2009

Daily Crime Update 22/04/2009.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-04-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2009 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/4/09 gÀAzÀÄ 1500 WÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆÃPÀļÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è E£ÉÆêÁ PÁgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 39 JA 891 £ÉÃzÀgÀ°è£À DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ°AUÀ, vÁvÁågÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 2000 ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÁnðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 2000 QÌAvÀ ºÉaÑUÉ 5000 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzsÀ J£ï.PÉ. ªÁgÀzÀ CgÀtå ªÀ®AiÀÄ D¢üPÁj ¸ÉÃPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ : f¯Áè¢üPÁj C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 75/09 PÀ®A 134,Dgï.¦ JPïÖ 1951 :-

¢£ÁAPÀ: 21-04-2009 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2009 £Éà ¸Á°£À ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ, ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À G£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è D«ÄõÀ MrØ ºÀt ºÀAaPÉUÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀPÉÌ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/04/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á/ ¨Á宺À½î. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄõÀ MrØ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ZÀAzÀæ¥Áà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁgÀ¼ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ªÀ®AiÀÄ gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä DvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.93,041/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆArzÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzsÀ ZÀAzÀæ¥Áà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁgÀ¼ÀÄ RlPÀaAZÉÆý ªÀ®AiÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:21/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ £ÉüÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: L.©.r. ºÀ½îSÉÃqÀzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á/ £ÉüÀV FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt J¯ÁèPÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢:21/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ±ÉnÖ DtzÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DPÀ¼À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄzÀ£ÀÄß PÉüÀ®ÄºÉÆÃzÀªÀ£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 323, 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw eÁzsÀªÀ ¸Á: xÁªÀÅæ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ºÀ¹ìPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/04/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÉAPÀl vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ J2 ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á: gÁªÀÄf vÁAqÁ ºÀ¹ìPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁAqÉUÉ DPÀ¼ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl¤UÉ DPÀ¼À PÁ®Ä AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CzÀÄ ªÀÄÆPÀ d£ÀªÁgÀÄ w½AiÀįÁgÀzÉ §A¢zÉ »UÉ ºÉÆqÉzÀÄ AiÀiÁPÉ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzsÀÄ ¤Ã AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ F §UÉÎ PÉüÁÛ E®è ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §gÀ°PÉÌ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-04-09 gÀAzÀÄ gÁw 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨Á§UÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀQÛªÁ£À gÀªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21-04-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛV EzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀ AiÀiÁgÀÄ £À£Àß ºÀAqÀwUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÁ§ÄgÀªÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ JAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À : ¸ÁUÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 22-04-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ RZÉvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹ 899 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ n.«.J¸À ¸ÀÄgÀhÄÆQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁlÆ£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ 39 E 2391 EzÀÄÝ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁlÆ£ÀzÀ°è 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀîzÀÄÝ AiÀÄÄ.¸À «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ 48 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1920=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 8000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

April 21, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 21-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-04-2009


mÉA¥ÉÆ-mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ : 11 d£ÀgÀ zÁgÀÄt ¸ÁªÀÅ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279.337.338. 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 gÀªÉÄÃ¯É L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA J.¦ 9 n.J 0849 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄ UÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ £ÀA J.¦. 28 PÀÆå 8577 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ 1) ªÁ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 2) zÀªÁf vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUï 50 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 3) zÉêÀV¨ÁÄ UÀAqÀ oÀPÉÆÃgÀ ªÀ// 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 4) ±ÉÆä¨ÁÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀ// 30 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 5) jhÄ«ÄèÁÄ UÀAqÀ zÁªÀÅf ªÀ// 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 6) ºÀ¹Ì¨ÁÄ UÀAqÀ ªÁ®Ä ªÀ// 35 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 7) ªÀiÁ£À¹AUï vÀAzÉ ©üêÀįÁ ªÀ// 60 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 8) zÉë¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄ ªÀ// 22 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 9) ªÀÄzsÀÄ EªÀgÀ 1 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ ZÁ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß½zÀ 10 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ, mÉA¥ÉÆ QèãÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÉÛªÉ. EvÁå¢ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¹¦L ªÀÄvÀÄÛ MªÀð ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-

¢::20/4/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ü ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ¦üÃd ¥ÀmÉî vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA ¸Á- zsÁ¨sÁ PÉ®¸À ¸Á- d®¹AV UÁæªÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/4/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁZÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ EgÀĪÀ §§¯É VqÀPÉÌ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-01/f-4110 £ÉÃzÀÄÝ rQÌAiÀiÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £ÀgÀļÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£À §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ 4 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼Àf ÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÀì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 20/4/09 gÀAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è 1930 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹.¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©.JZï. E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÉÆ ¨ÉæPï ºÁQzÀPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ DAiÀÄvÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A. 279 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/09 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±Á EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA. PÉJ-38/4707 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹ mÉA¥ÉÆzÀ°è ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ dªÀÄV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ wgÀÄ«£À°è mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ . JqÀQ«UÉ. JqÀ ¨É¤ß£À ZÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjUÉ zÁR°¹zÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A-32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ-20/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-872, ¦¹-960 ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁPÉðnAUÀ r¥ÁlðªÉÄAl ºÁUÀÄ PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.¹.J¥sï. ¥sÁgɸÀÖ r¥ÁlðªÉÄAl gÀªÀgÉ®ègÀÄ zÁqÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ zÁqÀV PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ²AzsÉ ¸Á-zÁqÀV CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 20 AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 8 ªÀÄ¢ÃgÁ 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀè gÀªÀiï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q-1064/- gÀÆ¥ÁÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄ CªÀÄvÀ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀÄvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127(J), 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-4-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦.25-eÉ-4560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀAeÉÕ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀ jAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-4-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è : zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĹzÉÝà £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:20/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £Á¥ÀvÉÛ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢: 20/4/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ®è±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ-vÉð G- QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,30 jAzÀ 0900 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¦æÃw ¸ÁUÀgÀ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄ ¤°è¹ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Áà gÁªÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ ªÀIJäUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ¢éÃZÀPÀæ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA MAzÀÄ n«íJ¸ï JPÀë J¯ï ºÉë qÀÆån £ÀA PÉJ-39/JZï-9446 C.Q. 20,000/- gÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ §gÉzÀPÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ® ºÀAaPÉUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:20/04/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ªÁAw ¨sÉâAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ PÁSÁð£É PÁ«ÄðPÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2009. PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2009 ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀ£ÀÄ «.«.ªÉÄÃqï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ N.n. CAvÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr «.«.ªÉÄÃqï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÁAw ¨sÉ¢üAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä UÀAqÀ ±ÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¢: 20-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zsÀÆåvÀ PÀA§ªÀ£ÉßÃj j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ «zsÀÆåvÀ vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ SÁ¸ÀV ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 7/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20-04-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAlUÉ ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸À®UÉ ¸Á:PÀgÀr PÀÆ¥Àà vÁ: ºÀħâ½è f:zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ SÁ¸ÀV ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀAw eÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Á CAvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸À®UÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 20, 2009

Daily Crime Update - 20-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2009.

¤µÁ̼Àf ¨ÉÊPï ZÁ®£É - ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀPÀ¯É ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀjd£À UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØqÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁPÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 87 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ ²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-10, f-77 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁtɬÄAzÀ 2300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉPÀÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹. §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÁA¥ÉèPÀì CAUÀrUÀ¼À ±ÉÃlgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀĽÃvÀÄ D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ fÃ¥À ¤°è¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAPÉÆÃf ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁw:PÀÄgÀħ G:ZÁ®PÀ, ¸Á:PÀtf vÁ:¨sÁ°Ì. CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB E°è EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ EzÀÝjAzÀ EªÀ¤UÉ EzÉ ¸ÀܼÀzÀ°è »ÃUÉ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½ÃzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï r¥ÉÆà »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ D¢ü£ÀzÀ°èzÀÝ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ, ºÀ½îSÉÃqÀ[©] oÁuÉAiÀÄ ²æà gÁZÀAiÀiÁå¸Áé«Ä ¹JZï¹-756, ¹¦¹-956 §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ¹¦¹-915 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀzÀj §¸ï r¥ÉÆà »AzÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¯ÁvÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð G- PÉJ¸ïDgïn¹ ZÁ®PÀ ºÀĨÁzÀ r¥ÉÆà eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ºÀ¼É rUÀæ PÁ®Kd ºÀwÛgÀ ºÀĨÁzÀ 2)UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉƸÁ¼É ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- ¸ÁV PÉ®¸À ¸Á-ODAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÉêÀt ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- ZÁ®PÀ ¸Á- ²ZÀAzÀæ PÁ®Æ¤ ºÀĪÀiÁ£Á§zÀ 4] ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ vÀAzÉ vÀE¥Áà gÉrØ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ-gÉrØ- G- ZÁ®PÀ ¸Á- ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 5] ªÀĺɧƧ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ WÉÆÃqÀªÁrªÁ¯É ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á- ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 6] gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð G-¤ªÀÈvÀÛ C.E. ¸Á- ºÀ½îÃSÉqÀ [PÉ] ¸ÀzÀå ºÀ¼É rVæ PÁ¯ÉÃd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 7] ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-74 ªÀµÀð G-¤ªÀÈvï ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á-zsÀ£ÀÄßgÀ [Dgï] ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5410/- gÀÆ,52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4 ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-1877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 324, 323, 504, 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2009 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 171 E & ºÉZï L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ 0030£À UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄzÀUÀ® ¸ÉPÀÖgÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/4/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ eÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¤eÁªÉƢݣï vÀAzÉ ¸À«ÄAiÉÆ¢Ý£ï ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAPÉJ-39/ºÉZÀ-3009 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À CªÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤eÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, ¸Á:WÉÆÃgÀªÁr vÁ;ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃn EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR®Ä ¥Àr¹¯Áè ¹QÌzÀ ºÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ¸ÀAzsÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀ®A 171 (E) ºÉZï) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀàjÃl ¸ÁUÁl : 7 ®PÀë gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û d¦Û.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ. eÉÆvÉ 188 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-16-J-9836 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¬ÄAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üÃPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¹àÃjmï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÀÄgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J:16-J-9836 £ÉÃzÀÄ CA.Q. 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä. 2] 20 ¸Á«gÀ °Ãlgï ¹àÃjmï CA.Q. 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:19/04/2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁAqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ ±ÉÃPï C¯ÁÛ¥sï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38 - E 7175 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʨÉgÀ½UÉ ºÁV EvÀgÉqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀzÀÝ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆæ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ²æêÀÄw ¸ÀÄUÀªÀiÁä ¸Á-ºÉÆ£Àß½î EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ²æêÀÄw ¸ÀÄUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-18/4/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : E§âjUÉ UÁAiÀÄ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2009 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 7 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁxÀ zsÀgÀuÉ ¸Á: CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-04-2009 gÀAzÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ eÁAvÉAiÀĪÀgÀ ®UÀß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ gÁªÀtUÁAªÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀzÉêÀ ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ ªÁºÀ£À EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zsÀ£ÀAdAiÀÄ, ¸Á¬Ä£ÁxÀ, gÀ«ÃAzÀægÉrØ EvÀgÀ «ÄvÀægÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ «gÉñÀ£À mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ £ÀA. PÉJ-32/JA-1871 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄvÁÛ £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ «ÄvÀægÉ®ègÀÄ PÀÆr ¤zsÁªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £Àqɹ £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ 2 Q.«Ä DZÉ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÀÅ J®è «ÄvÀægÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß ¸ÉÆAlPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛzÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä «ÄwæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀAeÁ PÉ£Á®£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £Á¥ÀvÉÛ : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/04/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ @ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ°è ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀ E£ÀÆß ¹QÌgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:19/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¨ÁPÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ avÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: «zÁåyð ¸Á/ eÉÆüÀzÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀªÀÄzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÁgÀAeÁ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÆV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : 37 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CµÉÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JAºÉZï-12/ªÁAiÀiï J 6966 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 12-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] gÀ»ÃªÀÄSÁ£ï «zsÁ£À ¸À¨sÁ ©ÃzÀgÀ-50 PÁAUÉæøï C¨sÀåyð ¸Á ©ÃzÀgÀ 2] ¸ÀÄeÁªÀŢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¥sÀd® ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ 3] ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ gɺÀªÀÄvÀG¯Áè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð DgÉÆæ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 37,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 50 gÀ»ÃªÀÄSÁ£ï ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæøï a£ÉíAiÀÄļÀî ¥ÁA¥ÉèÃmï ºÁUÀÄ 50 ¨Áå¯Émï ¥ÉÃ¥Àgï vÀgÀºÀzÀ ¥ÁA¥ÉèlμÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå¨ï rQÌ C¥ÀWÁvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ GdÓ¤ ²ªÁgÀzÀ°è 1100 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà.ªÀiÁåQëPÁå§ jf¸ÀÖgÀ £ÀA: PÉJ.-38-938 ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. .

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : 10 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt ªÀ±À

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²æäªÁ¸ï C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. d£ÀªÁqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ (©ÃzÀgÀ) C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÉüÀV gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ªÁºÁ£À ¸ÀASÉå JA.JZï.24/¹3640 (mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ) £ÉßÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÁºÁ£À ¤°è¹ ZÉPïÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÁ£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üÃPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 10025/- gÀÆ¥Á¬Ä zÉÆÃgÉwzÀÄÝ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀë¢AzÀ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÁºÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢::19/04/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀnÖ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀZÀÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl ¸ÀºÁ¢AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ CzÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÆß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ°è 1] CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ d¥sÁgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ-41 ªÀµÀð ¸Á-vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 400/- gÀÆ ºÁdgÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. 2] ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉeÁd C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯Áè§PÀë ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð ¸Á- vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ UÀÄA¦£À ªÀÄzsÉå EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á- ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] ¸ÉÊAiÀÄzÀ U˸À vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð ¸Á- vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀÄgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä d¦Û : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A 34, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è J£ï.JZï. £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ gÁªÀÄwÃxÀð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ £ÀqÉ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À°èzÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁ£À£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÀżÀî 58 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 100-JªÀiï.J¯ï vÀ£Àß ¸Á颣ÀzÀ°èlÄÖPÀÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ£À ªÉÄïÉzÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 58 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ 120/-gÀÆ. D¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : MªÀð£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 188 L.¦.¹. eÉÆvÉ 133 Dgï.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2009 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà mÉÆuÉÚ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: OgÁzÀ [©] FvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J.39 5259 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ & ZÀÄ£ÀªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV OgÁzÀ [©]zÀ°è £ÀqÉzÀ ©.eÉ.¦. ¸À¨sÉUÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ºÉÆV §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät zÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀĤ«ÄvÀå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ PÀ®A. 144 ¹.Dgï.¦.¹. DzÉñÀ «¢ü§zÀÝ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À ªÀiÁgÁl 14 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw PÁ¼ÀUÉÆAqÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À §½ EzÀÝ 1) gÁd «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ (19) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2) AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 1482=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPï rQÌ : MªÀð ¸ÀܼÀzÀ¯Éè zÀĪÀÄðgÀt MªÀð£À ¸ÀÜw aAvÁd£ÀPÀ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺À£Àß±ÁºÀ vÀAzÉ ºÁgÀÆ£À ±ÀºÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÁºÀ ¥sÀQÃgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £ÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊ£ÉÃnPÀ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 02 E 1823 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ©¢zÀÄÝ £ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £ÀÆgÀ EvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà ¨ÉúÉƵÀ DVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÀ ¥ÀPÀë ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁVæ ¸ÁUÁl : ZÀÄ£ÁªÁt ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 127(J), 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-4-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦.25-eÉ-4560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀAeÉÕ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-4-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.