April 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 29-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009

PÁj-¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå37/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JA.«.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 26.04.09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©æeï QñÀégï vÀAzÉ gÁªÀĤªÁ¸À ªÀiÁ¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÄ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28.04.09 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½è ¨ÁqÀðgï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.25/©-9450 gÀ £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆâ¹zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 gÀ PÀ®A 279,337 ,338 L¦¹.dÆvÉ 184 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ . «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


CAUÀrAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQ̪ÀiÁr n¥ÀàgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 115/09: PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ : ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 60 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÉÊzsÁå¢üPÁj ¸Á/CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå f.eÉ/10 n/8036 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ »AzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA116/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ

PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉüÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸Éàmï J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄvÀÄÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀjA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À 1] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw £ÉüÀUÉ 40 ªÀµÀð 2] eÉÊgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà eÉÆüÀzÁ§PÉ 36 3] ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 36 ªÀµÀð 4] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÉüÀUÉ 265] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÉüÀUÉ 20 ªÀµÀð6] ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸ÀÄgÁ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr , dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ zÁ½ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA102/09 PÀ®A341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀªÁr. ¯ÉÆÃZÀPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ dªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/09 PÀ®A: 341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ f¯Áè ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.79/09 PÀ®A ;-379,511 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÁgÀªÁr ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ;-²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼ï ªÀAiÀÄ; 50 G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï §¸ï ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¼ÁVzÉ.