April 6, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 06-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-04-2009


PÁAUÉæøÀ C¨sÁåyðUÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä DPÀæªÀĪÁV 4 ®PÀë 70 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À ºÀAaPÉ :
ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.73/09 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ. ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ,ºÉZÀ,© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà §¸ÀªÀgÁd §Ä¼Áî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀgÁd §Ä¼Áî EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀªÀÄä PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ºÁUÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¢ü ¸ÀªÀÄävÀ ªÀ®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ÀL(PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢, ¥ÉÆæ¨ÉÃóµÀ£Àj ¦J¸ÀL ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä, D£ÀAzÉ UËqÁ, ¨ÉÊgÁ, ¤gÀAd£À PÉ,J¸À, PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉZÀ,¹-582, C±ÉÆÃPÀ ¹¦¹-1315, «zÁåzsÀgÀ J¦¹-260 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1445 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÉ,ºÉZÀ,© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉÆV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÀÆqÀ®Ä ¨Áwä ¤d«zÀÄÝ 1515 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ºÁ°£À°è §¸ÀªÀgÁd §Ä¼Áî ºÁUÀÄ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd §Ä¼Áî gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀ PÀÄaðAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÉç® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ºÁUÀÄ MAzÀÄ qÉÊj ¹QÌzÀÄÝ qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä qÉÊjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 02-04-2009 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-04-2009 gÀ ªÀgÉUÉ CAzÁdÄ 4 ®PÀë 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÀt ¹éÃPÀj¹zÀªÀgÀ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁV CªÀgÀ ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è £ÀªÉÆâ¹zÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV N¢ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀ¦è JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ N¢ PÀgÉzÀ PÉÆqÀ¯É M§â£ÀÄ £Á£É §¸ÀªÀgÁd vÀ¦è JAzÀÄ PÉÊ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CªÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä 10,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌzÀÄÝ «ZÁgÀ¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃw C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁgÀAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JªÀÄ.ºÉZÀ-24/8952 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä RaðUÁV gÀÆ¥Á¬Ä 10,000-00 ªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd §Ä¼Áî gÀªÀgÀÄ PÉ®ªÉ ¤«ÄõÀUÀ¼À ªÉÆÃzÀ®Ä £À£ÀUÉ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ qÉÊjAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £À£Àß ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀÈwAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà vÀ¦è ¸Á: gÁeÉñÀégÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦J¸ÀL gÀªÀgÀÄ 1) gÁeÁ¸ï ¸ÉàöÊgÀ¯ï ¥ÁqÀ £ÀA. 5 CAvÀ §gÉzÀ qÉÊj 2) AiÀiÁqÀd¯ï gÉÆïï mÉÃPÀ CAvÁ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ MAzÀÄ ¥ÉãÀÄß 3) gÀÆ¥Á¬Ä 10,000-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉÃPÀªÁzÀ PÀªÀj£À°è ºÁQ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ C§PÁj zÁ½ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃgÀuÁ, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÀÌ §AzÁUÀ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À EªÀ£ÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄwÛªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 27 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ C;Q;1038=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É : ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 127 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ 1959 :-

¢£ÁAPÀ;05-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ -50 ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 05-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1045 ¤«ÄµÀPÉÌ ºÀ¼ÀîPÉÃj dUÀzÀA¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ªÉâPÉ ¹zÀݪÁVvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ CUÀ¯Éà ¨sÁµÀtªÀÅ ªÀÄÄPÀÛAiÀĪÁzÀAvÉ EvÀÄÛ , C°è ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀë ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-51 J£À.2551 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î CªÀgÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¤ªÁ¸ÀzÀ°è Gl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, f.eÉ.¦ ¥ÀPÉëzÀ C¨sÉåyð gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ, F ¸À¨sÉUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¥ÀPÀë ¥ÀæZÁgÀPÁÌV SÁ¸ÀV ¸ÀܼÀzÀ CªÀgÀtªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ ¸À¨sÉ ªÀÄÄVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1045 ¦.JA DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2009 gÀAzÀÄ J¸ï. f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¦L C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤±ÉÃzsÀ WÀlPÀ ©ÃzÀgï. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ RavÀ ªÀiÁºÀw ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 5/04/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ «ÄãÀ PÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgï £ÀA. J¦-16/ºÉZï-5608 gÀ°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EvÁå¢ E®èzÉ JgÀqÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼À°è 24 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C.Q. 1680/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JA.¹. «¹Ì 8 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C.Q. 656/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgï ¨É¯É C.Q. 26,000/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ C.Q. 28,336/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ 11 d£À DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 143,147,448,323,504,506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw WÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À ¥ÀªÁgÀ ®ªÀiÁt ¸Á: zÉêÀVj (©) vÁAqÁ gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ vÁAqÁzÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ NªÀįÁ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÉʪÀĸÀ¹¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 5-4-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁAqÁzÀ 1) ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ NªÀįÁ ¥ÀªÁgÀ 2) WÀ«Ä UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 3)PÀªÀÄ° UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ 4) ºÀ¸É° UÀAqÀ NªÀįÁ 5) UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ 6)±ÁgÀzÁ UÀAqÀ UÉêÀÄÄ 7)ªÀÄ£ÀÄß vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ 8) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÀÄ ¥ÀªÁgÀ 9) PÉƪÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ 10) Q±À£À vÀAzÉ UÀAUÀÄ ¥ÀªÁgÀ 11) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀªÁgÀ. J®ègÀÆ ¸Á; zÉêÀVj (©) vÁAqÁ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CwÛPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±Á¨Á¬ÄUÉ ZÀAzÀgÀ£À ºÉAqÀwÛ WÀ«Äà ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄzsÀå C¥ÀWÁvÀ : E§âgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ¸ÀªÁgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ al¥ÉÖ ¸Á: OgÀAUÀ¨ÁzÀ vÁ: gÀhÄ»gÁ¨ÁzÀ (J¦) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04-4-09 gÀAzÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zɪÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÉÆ®PÀ¥À¼Àî gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀjAzÀ CªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 23 JªÀiï 0373 £ÉÃzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆ®PÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ gÁwæ CAzÁdÄ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦®PÀ¥À½èà UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ZÁAUÉèÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ªÀiÁªÀ£À ¸ÀªÀiÁZÁgÀ w½¸À®Ä CªÀgÀ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥ÉÆ£À ªÀiÁr §gÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¥Áà¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÁAUÉèÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁAUÉèÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À¢AzÀ ZÁAUÉèÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ CAvÀgÀ zÀÆgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ aAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀÄgÀ¤AzÀ CAzÀgÉ ZÁAUÉèÃgÁ ZÁAUÉèÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ UÀÆqïì ¯Áj ZÀ¯PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ zÉêÀ¥Áà¤UÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-04-2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f.PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤óµÉÃzsÀ «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 38 f 240 £ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀìUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj §¸ÀÄì §AzÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì¤AzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ¨ÁåUÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E½AiÀÄÄwÛ¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼À°è J¤zÉ? JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀUÀ¼À°è PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁ¢AzÀ vÀgÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà w¥À஥Á¼ÀågÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: amÁÖ ¸ÀzÀå ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉĺÀvÀgÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. zÉÆqÀØ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 °ÃlgÀzÀAvÉ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼À°è MlÄÖ 60 °ÃlgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä °ÃljUÉ 100-00 gÀÆ. gÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯Áj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 5-04-09 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-09/ªÁAiÀiï-7396 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ¼ÀªÀiÁqÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTÃPÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ .

¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl: ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ®Ä d¦Û, MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/04/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ Cgï.JA.¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ PÉ.J/38 E/6453 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉÆüÁ PÀqɬÄAzÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr ¸ÀÆÌlgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï aïUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj a®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr CzÀgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ lÆ姣À°è MlÄÖ 30 °ÃlgÀ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 3,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d«ÄãÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÆøÀ : ªÀÄ£É CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÀAiÉÆrØ zÀÄqÀÄ ¸ÀÄ°zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ UÀÄA¥ÀÄ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 384, 448, 504, 506(2) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 05/04/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiï.r ªÀfÃgï vÀAzÉ gÁeï ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ¸Á; ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj (PÉ) ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 70/02 gÀ°èAiÀiÁ 1 JPÀÌgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ 5 ®PÀëö 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ±ÀºÁ ªÉÄÊzÀįÁè SÁ¢æ, ¸ÉÊAiÀÄzï ±ÀºÁ UË¸ï ªÉÄÊzÀįÁè SÁ¢æ ºÁUÀÄ, ¸ÉÊAiÀÄzï ±ÀºÁ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï SÁ¢æ ¸Á; ©ÃzÀgÀgÀªÀjAzÀ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ® Rj¢ ªÀiÁrzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Éïï rqï eÁ«ÄãÀÄzÁgÀjgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Rj¢¹zÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ªÉÆÃmÉõÀ£ï ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ¸Áé¢ü£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ªÉÄî £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÆgÀ ªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d«Ä£ÀÄ zÁR¯ÁwVAvÀ ºÉaÑUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑUÉ EzÀÝ d«Ää£À ºÀt vÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÁR¯ÁwVAvÀ ºÉaÑUÉ d«ÄãÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ PÁ JPï ¯ÁPï ¥ÀZÁ¸ï ºÀeÁgï gÀÆ¥Á¬Ä zÉãÁ CAvÀ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÀªÉÄñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£ï eÉé¤AzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ ¥ÉʸÁ zÉÃªï £À» vÉÆà RvÀA PÀgÀvÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀiÁ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉʸÁ £À» ¢AiÀiÁ vÉÆà RvÀA PÀgÉAUÉ ¸Á¯É PÉÆ CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀÄvÁ£É. C®èzÉ ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¢£ÁAPÀ; 4-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ¨ÁQ ¥ÀZÁ¸ï ºÀeÁgï gÀÆ¥ÁAiÀiï zÉãÁ £À» vÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀ qÁ®vÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ CqÀØUÀrØ : zÀÄqÀÄØ zÉÆÃZÀ®Ä «¥sÀ®AiÀÄvÀß ¥ÉưøÀjUÉ ±ÀgÀuÁzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 382 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ 0.5 QÃ.«Äà ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃrUÉ EzÀÝ £À²Ã§ zsÁ§zÀ PÀqÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà «PÀæªÀĹAUÀ vÀAzÉ dAiÀĹAUÀ gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ eÁw:gÀd¥ÀÆgÀ ¸Á:PÀÄAqÀ¯ï (gÁd¸ÁÜ£À) ¸ÀzÀå C±ÉÆÃPÀ §eÁgÀ , UÉÆ°UÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀ vÀPÀët CzÀgÀ°è EzÀÝ M§â ªÀåQÛ PÀ¼ÉUÉ E½zÀªÀ£É eÉé£À°è vÀ£Àß PÉÊ ºÁQ eÉé£À°è EzÀÝ ºÀt PÀ¹zÉÆPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À §®UÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DªÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ vÉUÉzÀÄ ªÁgï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, DUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ©üêÀĹAUÀ EªÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, DUÀ E§âgÀÄ PÀ¼Àî PÀ¼Àî CAvÁ aÃgÁrzÀgÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÁgÀ£À°èzÀÝ 2-3 d£ÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀgÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀzÀj PÁj£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ jhÄÃAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉ §AzÁUÀ C°è £ÁªÀÅ jhÄÃAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆ M§âgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀĦüÛAiÀÄ°è §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £ÀqÉzÀ WÀl£É w½¹gÀÄvÁgÉ DUÀ ¸ÀzÀj ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±Àæ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ UÀ¤SÁ£À ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:SÉÃgÀªÁ, vÁ:ªÀÄ£ÁªÀgÀ, f¯Áè:zsÁgÀ (JA.¦.) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ eÉé¤AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä 500/- gÀÆ MAzÀÄ £ÉÆlÄ, ºÁUÀÆ 10/- gÀÆ 3 £ÉÆlÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 530/- gÀÆ EzÀݪÀÅ ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÆzsÀ aPÀÌ PÀlÖgÀ EvÀÄÛ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.