April 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 28-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2009¤µÁ̼Àf ZÁ®£É¬ÄAzÀ ¨ÉÊPï ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 2798, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸ÀÄAUÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-1764 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄð vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ JDdÄ gÀªjÀUÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÁ ¸ÉÊPÀ® ©Ãj (©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁA¸À Rjâ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆý ªÀiÁA¸À vÀgÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: OgÁzÀ FvÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CzsÀð PÉ.f ªÀiÁA¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 25/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß 5/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁj : E§âgÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd E¨Áæ»A vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ D®UÀÆqÀ zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸À»vÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥À JA§ÄªÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ zÀ¸ÀÛVj E§âgÀÄ §lUÉÃgÁ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ D®UÀÆqÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ wgÀÄ«£À°è F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : E§âgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 341, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄÄgÀvÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ RAqÀÄ ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀ ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉUÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ. RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁènUÉ T¼É ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄAn vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀUÀ¹ ºÀwÛ CªÀ£À T¼ÉAiÀÄ 3,4 PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä T¼ÉAiÀÄ PÀ®Äè ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉqÀ«gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr DgÉÆæ gÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è JgÀqÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : M§â½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ CAvÀå
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Àj¥Á¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-25 H: PÀÆ° PÉ®¸À ªÀµÀð ¸Á-PÀĪÀiÁgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀPÀÆqÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà qÉÆêÀÄuÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MA¢®è MAzÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À vÉVAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwgÀÄvÁgÉ ºÁUÀÆ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ PÀ¸À MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ §AzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀÄvÁgÉ EAzÀÄ ¢/27/4/09 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ PÀ¸ÀUÀÄr¸ÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀiÁzÀ E¸Áä¬Ä®©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ®¸Á¨ï gÁdªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-C®UÀÆqÀØ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Ààà£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà qÉƪÀÄuÉ, CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ «gÀ¥Áà qÉƪÀÄuÉ 3) gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà qÉƪÀÄuÉ, EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ gÀdºÁPÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ¼É £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀƨÁ¬Ä ºÁUÀÆ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛg., ºÁUÀÆ ZÀzÀæ¥Áà EªÀ¼À£ÀÄß E£ÀÄß ºÉÆÃr¬Äj §zÀªÀiÁ¸À EzÁ¼É CAvÀÛ C£ÀÄßwÛzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆRPÉÌ ºÉÆÃr¢zÀjAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤ aQìvÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.