April 10, 2009

DAILY CRIME UPDATE 10-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-04-2009

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É
««zsÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À aºÉß G¼Àî zsÀéd ºÁUÀÆ mÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj d¦Û :-


§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 171 (©) (E) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 1300 UÀAmɪÀgÉV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨sÀAUÀÆgÀ ZÉPï ¥ÉƸÀÖzÀ°è ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-0800 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ PÁAUÉæøï, ©.eÉ.¦. ºÁUÀÄ vÉ®UÀÄ zÉñÀA ¥ÀPÀëUÀ¼À MlÄÖ 41,000 zsÀédUÀ¼À£ÉƼÀUÉÆAqÀÄ G¼Àî mÉƦUÀ¼ÀÄ ºÀAZÀ®Ä C«ÄµÀ NqÀØ®Ä ¯Áj ZÁ®PÀ JA.J. ºÀ¦üÃd @ EgÀ¥sÁ£À vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À ¯Á®¸Á§ UÀqÁØ ¸ÀAUÁgÀrØ EªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°è PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ PÀ®A 171 (©) (F) L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

"zÉÊvÀågÀ PÀxÉ - d£ÀvÉAiÀÄ ªÉÊxÉ" JA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀjAzÀ eÁw ¤AzÀ£É :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 125, 127,J(3)©.Dgï¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-04-2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀÑPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¹éÃPÀÈvÀUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæPÉÌ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§Ä ªÁ° f¯Áè ªÀPÁÛgÀ ©.eÉ.¦ EªÀgÀ Cfð EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ F ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî JA§ ¯ÉÃRPÀ zÉÊvÀågÀ PÀxÉ- d£ÀvÉAiÀÄ ªÉåxÉ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ CªÀºÉüÀ£ÀPÁj ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÆÃgÀ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ eÁwAiÀÄ «µÀ ©Ãd ©wÛ ªÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è MqÀPÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÁj PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÁÝgÉ, FUÁUÀ¯É f¯ÉèAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ F jÃwAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀætPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß vÀªÀÄä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉPÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è G¯ÉèÃR«zÉ. EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ ¸ÀàµÀÖ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀt F jÃw eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀĹ §½AiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¥ÀæPÀl ªÀiÁrgÀĪÀ F ªÉÄð£À ¥ÀĸÀÛPÀ PÉÆqÀ¯Éà ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr f¯ÉèAiÀÄ°è ±ÁAw PÀzÀr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¯ÉÃRPÀ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÁw ¤AzÀ£É Cr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

««zsÉqÉ zÁ½ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

1) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 09/04/2009 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄ®PÀ ªÀiÁ»w §Azï ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV PÁ®Ä zÁj £Á¯Á¢AzÀ £ÁgÀAeÁ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ FgÁgÀrØ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆrzÁUÀ £ÁgÀAeÁ £À¢AiÀÄ zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÁgÁ¹AUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ C.Q. 500/- gÀÆ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
EAzÀÄ ¢:09/04/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üÃPÀÄÌ vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á/ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. CqÉ¥Àà §¤ß, ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 5 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q.gÀÆ.500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:75/09 PÀ®A: 32 PÉ.E JPÀÖ eÉÆvÉ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 09/04/2009 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¥ÀArvÀ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÁ SÁ£À vÀAzÉ zÁªÀÅvÀ SÁ£À, 40 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ,¸Á ¹.JA.¹. PÁ¯ÉÆä, ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À §½ EzÀÝ 5 °ÃlgÀ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C Q 250/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁvÀä w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ G£Àß ªÀAiÀÄ 35 eÁ/PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á/eÉÆö£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1145 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä CA. Q. 200/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀÆ° PÁ¸ÀÄ PÉýzÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 64/09 PÀ®A: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/04/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¨Á« vÉÆÃqÉzÀÄ CzÀgÀ PÀÆ° PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ¨Á« vÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ ¤Ã M§â£Éà ªÀiÁr¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀAqÀj ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ¤UÉ PÉÊ ¬ÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 78/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 09-04-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£À ¸Á§ ¸Á/ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤¸Ágï EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 1615 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®Pï £ÀA: PÉ.J-39/6271 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðèAzÀ ©zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ZËQªÁr EªÀ½UÉ ªÉÄÊvÀÄA¨Á vÀÄgÀĸÀĪÀ gÉÆÃUÀ EgÀĪÀÅ¢jAzÀ CªÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À UÀĽUÉUÀ¼ÀÆ ¸Éë¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09/04/09 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À dAiÀÄAw SÁAqÀzÀ° ¸ÁAiÀÄAPÁ® Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄÊ vÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛïÁè CAvÀ ºÉaÑ£À UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ¸Éë¹ gÁwæ 10:00 WÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ©üêÀÄgÁªÀ £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ PÀªÀÄ®¨Á¬ÄUÉ ¢£ÁAPÀ 10/04/09 gÀAzÀÄ 0300 WÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV §»¢ð¸ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄgÀÄgÀqÀØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÁ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑV zÁj ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ G¸ÀÄQ£À ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀnÖ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ¨ÉãɬÄAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 02/09 PÀ®A 174(¹) CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.