April 5, 2009

Daily Crime Update - 05-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-04-2009

¨ÉÊPïUÉ fÃ¥ï rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/09 gÀAzÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ «£ÉÆÃzÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ «£ÉÆÃzsÀ. EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-39 E-2909 ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉãÁ® ºÀĸÀÆ®gÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-39 JA.-398 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

nà ¥ËqÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ©Ã¯ï ¸Àȶֹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄvÀÛ «¹Ì d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 420,467,468, L¦¹ & PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀ §£À¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 710, ¦¹ 821,1167 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA -9 gÀ ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï-28-J©6372 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ZÁAiÀiï ¥ËqÀgÀ »AzÀĸÁÜ£À °ªÀgï °«ÄmÉqï nà AiÀÄĤmï ºÉ¸Àj£À £ÀPÀ° l¥Á® ©®è£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1050 PÁlÆð£À ¥Àæw PÁlÆð£ÀzÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî ¯ÁqÀðeÁ£À r®gÀì «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁlÆð£ÀUÀ°è ¥ÁåPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ZÁ®PÀ 1) «¤±À vÀAzÉ ªÉVð¸ï ZÀÄgÉPÉƼÉvÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð eÁw:QæñÀÒ£À, G:PÀAmÉãÀgÀ £ÀA n.J£ï.-28,J©-6372 £ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ZÁ®PÀÆr, vÁ:vÁ¼ÀÆgÀ, f¯Áè:wæñÀƯï, PÉÃgÀ¼À 2) ¸É®éA vÀAzÉ ¥ÉÆ£ÀÄ߸Áé«Ä ZÉ®èPÀÄnÖ 66 ªÀµÀð, G:PÀAmÉãÀgï Qè£Àgï ¸Á:wgÀÄPÉÆ«®ÆgÀ ,f:«¼ÀÄî¥ÀÄgÀA vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr EªÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1050 PÁlÆð£À ¥Àæw PÁlÆð£ÀzÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî ¯ÁqÀðeÁ£À r®gÀì «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁlÆð£ÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 1512000/-. gÀÆ & 2) PÀAmÉãÀgï £ÀA n.J£ï-28-J©6372 C.Q. 10,00000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ : ¥ÀvÀæPÀvÀð£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-04-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.JªÀiï. ªÀļÀUÀ° ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ G¥À«¨sÁUÀgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÉåyðUÀ¼À £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ §/§ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢ÃPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ WÁ¼É¥Áà PÁA§¼É PÁgÀAd JPïì¥Éæ¸ï ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÀæPÀvÀð UÀÄgÀÄw£À aÃn ºÀaÑPÉÆüÀî¯ÁgÀzÉ PÀbÉÃjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ rJ¸ï¦ gÀªÀgÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄäAvÀºÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ, ¤«ÄäAzÀ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè £ÀªÀÄä ¥ÀvÀæPÀvÀð AiÀÄĤAiÀÄ£À EzÉ CAvÀ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-04-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉUÉ ¸ÀA²gÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨sÉƸÀ¯É PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁV fAzÀV ªÀiÁqÀÄwgÉAzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :_

¢£ÁAPÀ 04/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUï gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÉÌ §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ zÀÆAr¥ÀAvÀ ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆî £ÀªÀÄäUÉ ©lÄÖ ©qÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄ®Ä £À£Àß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¼À®Ä §¹ì£À PÀAqÀPÀÖgÀ E§âgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹zÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ QñÀ£À ªÀiÁ£ÀPÁj, vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ£ÀPÁj EªÀgÀÄ E½zÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ QñÀ£À ªÀiÁ£ÀPÁj EvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀB 04-04-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ xÁAqÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-01-6070 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÉʪÀ¹UÁªÀÄt vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀħæºÀätå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®PÉ UÀuÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-4-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄÄ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á: MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝ jAzÀ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»½UÉ ¨ÉÊPï rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 4-4-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁB d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ PÉÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ElUÁ gÉÆÃrUÉ ±Éâ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä PÀÆ°¬ÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ElUÁ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 JZÀ-8984 ¥sÁåµÀ£À ¥Àè¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢::04/04/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃnÖ ºÁUÀÄ ±ÁAw ¸À¨sÉ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï¹-758 ¦¹ -833, 1397, 1309, 926 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ, aãÀPÉÃgÁ, ¸ÉÃqÉÆ® , ZÀAzÀ£À½î, ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ºÀÄtZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ±ÁAw ¸À¨sÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C°è MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÁlPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÀÄtZÉ VqÀzÀ PÉüÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆnÖ DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÀÄtZÀ£Á¼É 3) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÁlPÀgï 4) ²æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ ºÀAqÀUÉ 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁägÀªÀ zÁqÀUÉ 6) ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀuÉñÀ J®ègÀÄ ¸Á-WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ gÀÆ. 4050=00 ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À DvÀäºÀvÉå

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA PÀ®è¥Áà ¯ÉÆúÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀA¨ÁgÀ, G: mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á/ eÁåAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¯ÉÆúÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀA¨ÁgÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ eÁåAw EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ£ÁªÀÄwAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É . EvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀ£À°ènÖzÀÝ ¥Á¸ï¥ÉÆlð PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: eÉÆåÃw UÀAqÀ ±ÉʯɱÀ SÉÃuÉ ¸Á: PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-09 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-38 JA-6661 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÁPÀð ªÀiÁr UÁqÀð£À°è ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è CAzÁdÄ 1030 ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁgÀ°è PÀĽvÁUÀ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ ¥À¸ïð PÁt¸À°¯Áè CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA. J-8494591 ºÁUÀÄ 100/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 04-04-09 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::04/04/09 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁUÀgÀ eÁf vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±ÀZÀAzÀæ ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ «£ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß »gÉÆà ¥ÀÄPï £ÀA PÉJ-38/8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢ªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ avÀæPÀ¯Á PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄvÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚt ºÀÄ©âUÉ JgÉqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 325, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ PÀmÁgÀ eÁåw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB PÀÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.