April 21, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 21-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-04-2009


mÉA¥ÉÆ-mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ : 11 d£ÀgÀ zÁgÀÄt ¸ÁªÀÅ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279.337.338. 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 gÀªÉÄÃ¯É L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA J.¦ 9 n.J 0849 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄ UÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ £ÀA J.¦. 28 PÀÆå 8577 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ 1) ªÁ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 2) zÀªÁf vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUï 50 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 3) zÉêÀV¨ÁÄ UÀAqÀ oÀPÉÆÃgÀ ªÀ// 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 4) ±ÉÆä¨ÁÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀ// 30 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 5) jhÄ«ÄèÁÄ UÀAqÀ zÁªÀÅf ªÀ// 40 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 6) ºÀ¹Ì¨ÁÄ UÀAqÀ ªÁ®Ä ªÀ// 35 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 7) ªÀiÁ£À¹AUï vÀAzÉ ©üêÀįÁ ªÀ// 60 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 8) zÉë¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄ ªÀ// 22 ªÀµÀð eÁ// ®A¨Át 9) ªÀÄzsÀÄ EªÀgÀ 1 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄ ZÁ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÉÆêÀÄÄzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß½zÀ 10 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ, mÉA¥ÉÆ QèãÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÉÛªÉ. EvÁå¢ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¹¦L ªÀÄvÀÄÛ MªÀð ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-

¢::20/4/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ü ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ¦üÃd ¥ÀmÉî vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA ¸Á- zsÁ¨sÁ PÉ®¸À ¸Á- d®¹AV UÁæªÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/4/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁZÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ EgÀĪÀ §§¯É VqÀPÉÌ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-01/f-4110 £ÉÃzÀÄÝ rQÌAiÀiÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £ÀgÀļÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£À §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ 4 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼Àf ÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÀì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 20/4/09 gÀAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è 1930 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹.¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©.JZï. E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÉÆ ¨ÉæPï ºÁQzÀPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ DAiÀÄvÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A. 279 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/09 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±Á EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA. PÉJ-38/4707 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹ mÉA¥ÉÆzÀ°è ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ dªÀÄV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ wgÀÄ«£À°è mÉA¥ÉÆzÀ°èzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ . JqÀQ«UÉ. JqÀ ¨É¤ß£À ZÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjUÉ zÁR°¹zÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A-32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ-20/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-872, ¦¹-960 ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁPÉðnAUÀ r¥ÁlðªÉÄAl ºÁUÀÄ PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.¹.J¥sï. ¥sÁgɸÀÖ r¥ÁlðªÉÄAl gÀªÀgÉ®ègÀÄ zÁqÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ zÁqÀV PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ²AzsÉ ¸Á-zÁqÀV CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 20 AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 8 ªÀÄ¢ÃgÁ 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀè gÀªÀiï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q-1064/- gÀÆ¥ÁÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄ CªÀÄvÀ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀÄvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127(J), 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-4-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦.25-eÉ-4560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀAeÉÕ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀ jAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-4-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è : zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĹzÉÝà £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:20/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á/ PÀtf. gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £Á¥ÀvÉÛ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢: 20/4/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ®è±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ-vÉð G- QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,30 jAzÀ 0900 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¦æÃw ¸ÁUÀgÀ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄ ¤°è¹ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Áà gÁªÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ ªÀIJäUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ¢éÃZÀPÀæ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA MAzÀÄ n«íJ¸ï JPÀë J¯ï ºÉë qÀÆån £ÀA PÉJ-39/JZï-9446 C.Q. 20,000/- gÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ §gÉzÀPÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ® ºÀAaPÉUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:20/04/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ªÁAw ¨sÉâAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ PÁSÁð£É PÁ«ÄðPÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2009. PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2009 ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀÄuÁÚ EªÀ£ÀÄ «.«.ªÉÄÃqï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ N.n. CAvÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr «.«.ªÉÄÃqï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ªÁAw ¨sÉ¢üAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä UÀAqÀ ±ÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¢: 20-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zsÀÆåvÀ PÀA§ªÀ£ÉßÃj j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÁUÀ «zsÀÆåvÀ vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ SÁ¸ÀV ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 7/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20-04-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAlUÉ ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸À®UÉ ¸Á:PÀgÀr PÀÆ¥Àà vÁ: ºÀħâ½è f:zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ SÁ¸ÀV ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀAw eÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Á CAvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸À®UÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.