April 24, 2009

Daily Crime Update 24/04/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2009

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. eÉʲ¯Á ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà JvÀÄÛÛUÀ¼ÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ 1900 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è ¸ÀÆvÀÛ®Äè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ zÉÆÃgÉAiÀÄ°è®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 0705 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ±ÉÃSÁgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÁgÀA¥À¼Éî EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥Àj¹°¸À®Ä ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PÁAUÉæ¸ï (L) C¨sÁåyð ²æà zsÀªÀÄð¹AuïgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÁAUÉæ¸ï (L) PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ±ÉjPÁgÀ ¸Á/ ±ÉSÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Áà PÁ°ªÀiÁgÀ ¸Á/ NPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/Dgï-3074 gÀ°è ºÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt §lªÁqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 6000/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.