April 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 25-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Áà ªÉÊgÁUÀå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArw eÉÆÃvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÉAqÀw 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉAqÀw §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÁÄ PÀÆrzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ gÀªgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¦ÃgÀUÉÊ©Ã ¸Á§ zÀUÁðzÀ G¹ðUÉ §A¢zÀÄÝ ©Ã¹®Ä §ºÀ¼À EjªÀzÀjAzÀ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-4-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÊ£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÉüÉAiÀÄgÀªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÈvÀÛ §½ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «QÌ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DzÀgÀÄ ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽw¢Ýj ¤ªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁeÁ ¨Ál°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL(PÉ) oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ºÀjd£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ38\4058 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É §AzÀ DzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆ £ÀÄPÀÄwgÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆà ¤®ðPÀëvÀªÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ Mr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà UÁ° ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2009 PÀ®A. 143 147 366 109 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10] J¸ï.¹./J¸ï.n.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸ÉÆgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ «oÀ® ¸Á; OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃgÀ½îUÉ §gÀ®Ä §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ §AqÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ½UÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ 1] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ 4] ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ 1997 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ¦æÃw¹ CAvÀgÀ eÁw «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉƯÁå Q¼ÀÄ eÁw d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:24/04/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÁAiÀĪÀÄÄR PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ±À¤ªÁgÀ EzÀÝ PÁgÀt ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÞ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1482 gÀ»ªÉÆâÝãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁÄ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj (PÉ) [¯ÁqÀUÉÃj CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ §r¸À®Ä w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ºÀaÑ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÁ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©gÁzÁgÀ 32 ªÀµÀð G. ªÀĺÀvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð PÉ®¸À ¸Á/ ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr vÁ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À£ÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Hj¤AzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ eÁAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 38 E 6699 §AzÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÃqÀÝ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Zɹì¸À £ÀA 01 E 25 J¥sï 01157, EAf£À £ÀA 01 E 25 E 01251 CA.Q. 25000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¥À¥Áå, ¸Àa£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀÄ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J¸ÀÛgï UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ«ÄÃn ºÁ® ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÉØAiÀÄgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄUÉ £À£Àß ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ EzÀÄ ¸ÀjE®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¨ÁÄÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ ºÀ®Äè £ÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ¼ÀÄ, §r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ J2 ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, C®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.