April 3, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 03-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009


SÁ¸ÀV mÁæªÀ®ì¤AzÀ gÁd¢Ã¥À dÆå«®¸Àð gÀªÀgÀ 46 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà fvÉÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, gÀd¥ÀÆvÀ G:ZÉãÀ¹AUÀ EªÀgÀ ªÉÆ»¤ dĪÉîgÀì Dgï.J£À.n. gÉÆÃqÀ ªÀgÀAUÀ® EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀj ¸Á:ªÀgÀAUÀ® J.¦. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁd¢Ã¥À dÆåªÉ®gïì ¥Áæ.°«ÄmÉqï ªÀÄÄA¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ MlÄÖ 3285 UÁæA §AUÁgÀ M¼ÀUÉÆAqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 46,60,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ Rjâ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÁåV£À°èlÄPÉÆAqÀÄ CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄÄA¨Á¬ÄAzÀ gÁwæ 9 ¦.JA PÉÌ ªÉÇïÁé ®UÀÄÔj §¸Àì NªÀÄgÀ mÁæªÉ®ì £ÀA§gÀ PÉJ-25/ 9673 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹Ãl £ÀA eÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ vÀ£Àß §AUÁgÀ ªÀqɪÉUÀ¼ÀÄ ElÖ gÉUÀfãÀ PÉA¥ÀÄ ,PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ZÉÊ£À¢AzÀ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ¹ÃnUÉ PÀnÖ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ §¸Àì §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀºÀ¢ÞAiÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À gÉÆqÀ ºÀwÛjzÀÝ £À²Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 19/3/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgÀ §¸Àì ¤°è¹ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ E½zÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ §¹ì£À°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀqÀªÉUÀ½zÀÝ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁåV£À MAzÀÄ §¢ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ : ¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 39/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀB 25-03-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DmÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.26/PÉ-1928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §AqɪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀAqÉgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A : 3 PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸ï ( r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2009 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. Dgï.JªÀiï. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉÃPÀÖgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå§ ¤°è¹ QèãÀgÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G; ªÀiÁåQìPÁå¨ï PÀAqÁPÀÖgï ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/03/09 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA.PÉJ-38/2383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìPÁå©UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è E§âgÀ£ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, CAzÁdÄ 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAzÁdÄ 5-6 ¢ªÀ¸À¼ÀUÀ »AzÉ E§âgÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è VqÀUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀ¥sÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß D ªÉÄÃ¯É ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ Z˽ gÉÆÃrUÉ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀ£À½î EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ ¯Á¨sÀ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ FUÀ PÀvÀÛ¯ÁVzÉ £Á¼É £ÉÆÃqÉÆt CA¢zÀPÉÌ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ºÀt ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J.J¸À.L. L/¹. ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À anÖ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄ©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨ÁvÀ«Ä ¹QÌzÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1570, 811, 1553 PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «Záj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Áà ¨ÁqÀ¸ÀAV« ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ° ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV 2) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §£Àß½î ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1610=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9980954755 £ÉÆÃQAiÉÆ ¸Émï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.