April 2, 2009

Daily Crime Update - 02-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2009

ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 447, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01-04-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà aPÀÌ£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà aPÀÌ£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîjAzÀ aPÀ£ï CAUÀr nÃ£ï ªÀÄÄjzÀÄ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 01/04/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï.r E¨Áæ»A vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä¯ï aPÀ£ï CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÀgÀ ªÁr d£ÀgÀÄ £À£Àß aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ nÃ£ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀĸÀAUï ¥ÉÆÃmÉð§¯ï n.«. C.Q. 5000/-, ¨ÁèAPÉl ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîjAzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃlgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢ : 01/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 20/3/09 gÀAzÀÄ ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-¨ÉÆgÉªÉ¯ï ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á- ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹vÁ¥sÀ¯ï PÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆgɪɮ ªÉÆmÁgÀ ¸ÀÄlÖ PÁgÀt j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 21/3/09 gÀAzÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ®¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ vÉUÉzÀÄ j¥ÉÃj PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÉÆgÀªÉ® ªÉÆmÁgÀ JvÀÄÛªÀ «zÀÄåvÀ ZÁ°vÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C.Q.15000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆmÁgÀÄ C¯Éè EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/3/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ C°è PÉ®¸ÀPÉÌ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉÆÃlUÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä D AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C°è EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ : E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MªÀð¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á: gÀªÀÄuÁ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/03/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ vÁAqɬÄAzÀ gÀªÀÄuÁvÁAqÁPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ C¥Á¢üvÀgÁzÀ J1 ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät J2 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ xÁªÀÅæ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ EUÉÆvÀÄÛ ¹QÌ¢AiÀiÁ ¸ÀƼɪÀÄ£ÀUÉ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÁUÀ PÉÊGUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ G©âzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÁV DgÉÆæ¹ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÁUÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ dUÀ¼À ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà R°Ã¯ï vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; SÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §PÀÆìzÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á§ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; SÉÃqÀ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÀgÀ JªÉÄäUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ ¤ÃªÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÊvÀÄ£À© UÀAqÀ §PÀÄì«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; SÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ R°Ã¯ï vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃlð PÉ®¸À PÁgÀå ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. PÉ.J-38 JA-2772 ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 31-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C°è CzÀÄ EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/31-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæ ªÉÃ¼É eÁ° ºÀjzÀÄ CAUÀrUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁgÀ¢AzÀ 15 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁåAPÀ ZÉPï PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/04/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ £ÁUÀĪÁ¯É 30 ªÀµÀð G. CqÀvï CAUÀr ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ¸ÀzÀå J¦JA¹ AiÀiÁqÀð ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ UÉÃmï ªÉÄð£À eÁ°¬ÄAzÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ 15,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À ZÉPï UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.