April 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 30-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2009


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ §AzsÀ£À MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À gÀÆ. UÀ¼À d¦Û.
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-4-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¸ÁÄ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, «£ÉÆÃzÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¸ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,310=00 gÀÆ¥ÁÄ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÁjAiÀÄ mÁ¥À¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ aQvÉìPÁtzÉ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ªÀÄgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: QmÁÖ EªÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀ f¯ÉèAiÀÄ ©ÃqÀ vÁ®ÆQ£À ¥ÁZÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0400 WÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-25-©-7926 £ÉÃzÀgÀ mÁ¥À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉƸÀÌgÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj QèãÀgÀ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ ¥ÁZÉÆÃqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV OgÀAUÀ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥Áèl £ÀA 4-2-84/1/45 £ÉÃzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À C° ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁfPï vÀAzÉ C¥sÀìgÀ¸Á§, ¸ÀÄeÁªÀŢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 1500 ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁfPÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥Áèn£À ªÀÄÄmÉñÀ£ï §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ®¤AiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ PÁ°lÖgÉ C°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀPÉÌ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 498(J),323,504,506 eÉÆvÉ 147 L¦¹
ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦ JPÀÖ-1961 :-


¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. D±ÁzÉë @ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ¸Á¼À 23 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd , ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛĹ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr Hl G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛdUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ªÀiÁgÁªÀiÁj : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/2009 PÀ®A 341,323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ ¸Á: §¹¯Á¥ÀÄgÀ.
gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ 3 d£ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 9 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ eÉÆÄmï ¥ÀmÁÖ EgÀÄvÀÛzÉ CtÚ ¹zÀæªÀÄ gÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁgÉ ¥ÀmÁÖ d«ÄãÀÄ ¥ÉÆÃr ( ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ) CªÀgÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 28-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ £Á£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ C°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀªÀÄä PÁå¸ÀgÀzÉÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀ§qÁªÀuÉ ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ zÁj vÀgÀÄ© ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® E£ÀÆß AiÀiÁPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ®è J¯Áè ºÉÆ® ¤£Éà w£ÀߨÉÃPÀ CAvÁ E¢Ý K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉƼÁîj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ ¨sÁqÀÆ CAvÁ ¨ÉêzÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ C¯Éèà ©zÀÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹ £À£Àß JqÀPÉÊ gÀmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀvÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ªÉÄÊUÉ ¸ÉÆÖà ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÁªÀ£À¦àzÀ ªÀÄ»¼É
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¸Á: EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-04-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ°è EzÀÝ ¹ªÉÄà JuÉÚ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ PÀrØ VjzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 0440 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæÄAzÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà eÁУÉƨÁ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ UÀuÉñÀ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-22 ¸Á- ºÁ¼ÀWÀÄqÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À D¼ÀĪÀÄ£ÀµÀå£ÁzÀ ªÉÊf£ÁzsÀ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÀgÀ ¸Á-ºÁ¼ÀWÀÄqÀð gÀªÀgÀÄ PÀÆr EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/9821 £ÉzÀgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ ºÁ¼ÀWÀÄqÀð¢AzÀ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÊf£ÁzsÀ dªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀ CvÉ ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÀzÀ ºÀ¼ÀUÀÆlðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À -gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è WÀl¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀȵÁÚ EªÀjUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊf£ÁzsÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉãÉUÉ vÀÄvÁÛV aQvÉìPÁtzÉ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ zÀÄzÉÊð«.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁÄ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÆ®ªÁ¢ PÁįÉÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀ°¯Áè CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄzÀæAiÀiÁå EªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ JAqÉÆøÀ¥sÁ£À «µÀPÁj QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è 1005 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAiÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.