April 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-04-2009

¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉƪÀð¼À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:03/04/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á: eÁåAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ : ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ eÁåAw EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÄÑZÁÑV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨sÁ£ÁªÀÄwAiÀiÁVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/04/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ gÁeÉÃAzÀæ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¥À°Ö ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:03/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®à£Á UÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀªÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: nÃZÀgï, ¸Á/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÄÃQì PÁå§ £ÀA:PÉJ.38-4151 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆÃgÀ¼À°zÀÝ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï zÉÆÃa ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÁj

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 3-4-09 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¸À«vÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÁågÀ¯ï ©.PÁA. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 3 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 11 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C.Q ;15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-04-09 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: »gÀ£ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæ±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÀgÁgÀÄ«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-04-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ JAzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀPÉÌ ¯Áj rQÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 184 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ £ÀgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ£ÁAiÀįÁ® mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. ©eÉ-6-gÉhÄÃqï-4629 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁææªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢Ý¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ WÀl£É «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄdÄgÁvÀ¢AzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¢: 03-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-

¢::03/04/09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¹¦L C¨ÁÌj ºÁUÀÄ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ 1] C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¹JZï¹-750 2] ¥ÀArvÀ ¹JZï¹-789 ºÁUÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-240 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ J¦¹-279 J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ L© JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) 180JªÀiïJ¯ï£À 92 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ-3680/-gÀÆ 2)180 JªÀiïJ¯ï£À 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 160/-gÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝjAzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-04-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ©.J¸À.J¸À.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ±À²PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ 5000=00 gÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ºÀt PÉÆqÀ¯Éà £À£ÀUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉý §A¢zÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃRgÀ, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ¥ÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖrAiÉÆzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ¤£Àß CtÚ NAPÁgÀ J°è ¤£Éß £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ gÀĪÁ§ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 3-04-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÁºÀ§ ¸Á: R¸Á§ªÁqÁ EvÀ£ÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ eÁ¥sÀgÀ ZËzsÀj EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ “¨ÉƸÀrPÉ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ” CAvÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DzÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.