April 16, 2009

Bidar District Daily Crime update - 15-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-04-2009

¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/4/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¯Áè£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Ánî ¥ÉÃmÉÆ殧APÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä w½ÃzÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄƪÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ 1550/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ LªÀgÀÄ UÁAiÀÄ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éè E§âgÀ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 279,338, 304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/4/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzsÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á// ªÀÄ£Àß½ vÁ/ §.PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/4418 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ WÉÆÃmÁ¼À¢AzÀ ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðPÉÌ vÀAzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è gÉÆÃr£À PɼÀUÀqÉ DmÉÆà ¤°è¹zÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PɼÀV½AiÀÄĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPïì-1707 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆëUÉ rQÌ ªÀiÁr WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è 1]. zÀ¸ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¨Á¼ÀĨÁ PÁA§¼É ¸Á// §AqÀUÀgÀªÁr 2]. ±ÁAvÁ¨ÁÄ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ R¸ÀUÉ ¸Á// GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ , ªÀÄvÀÄÛ 1]. C¤ÃvÁ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á// UÉÆÃmÁ¼Á 2]. ¸ÀĪÀÄw vÀAzÉ PÉʯÁ¸À C¸ÀÆÖgÉ ¸Á// ¹AzÀSÉÃqÀ [JA.J¸ï.] 3]. ªÀ¤ÃvÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÄPÁÛ ¸Á// UÉÆÃmÁ¼Á 4]. ¸ÀĸÁä vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á// UÉÆÃmÁ¼À 5]. gÁºÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á£À ¸Á// GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ . JAzÀÄ ¤rzÀ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ AiÀÄĪÀw : «µÀ ¸ÉêÀ¹ ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 15/4/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAlUÉ PÀÄ.¸À«vÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ DªÁUÀ DªÁUÀ £À£ÀUÉ fêÀ£ÀzÀ°è KPÉÆà MAzÀÄ vÀgÀºÀ ¨ÉøÀgÀ GAmÁVzÀÄÝ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C¤¸ÀÄwÛzÉ. CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ. CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ KPÉ »UÉïÁè ªÀiÁvÁqÀÄwÛ £Á«zÉÝªÉ ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÉݪÉ. CzÀgÀAvÉ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÖ vÉÆÃj¹zÀÄÝ CªÀ½UÉ ¸Àé®à DgÁªÀĪÁVvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 15/4/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀÆ«Ä£À°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼ÉÃ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ nãï vÉUÉzÀÄ 9 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¢£À¹ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-15/04/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr MAzÀÄ PÀ®gÀ n.«., MAzÀÄ ¹.r. ¥ÉèÃAiÀÄgÀ ©Ãr, ¹UÀgÉÃl ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ NlÄÖ »ÃUÉ 9000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.