April 17, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 17-04-2009

idarThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-04-2009


PÀnÖPÉÆAqÀªÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀPÉÌ : ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ»¼É
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 498[J] eÉÆvÉ 34 L¦¹ & 3&4 r.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/4/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÉêÀiÁ UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/7/07 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¢£Á®Ä gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ°PÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸Á® DVzÉ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV 50.000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛ£É. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/04/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¤µÁ̼Àf ¨ÉÊPï ZÁ®£É : ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/4/09 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ @ UÀAUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¸Á; gÀhÄgÉ mÁPÀ½ [JªÀiï.J¸ï] ¸ÀzÀå ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀqÀUÁAªÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄqÀ¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® ºÀwÛgÀ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É : ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 25 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁªÀÅlUÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀÀ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 171(ZÀ) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:16/04/09 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄõÀ MqÀÄتÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA: JªÀiï.ºÉZï:24 ¹:3831 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì £ÀA: JªÀiï.ºÉZï:24 ¹:5326 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ PÀgÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ ¹AzsÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ®§UÁð ºÁUÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®§UÁðzÀ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ fÃ¥ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ, vÁ£Áf vÀAzÉ eÉÆåÃwgÁªÀ ¸ÁªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.25,000/-, 5 ¸Á«gÀ eÉ.r.J¸ï. PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÄ 6 eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼ÀÄ zÉÆÃgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 0700 UÀAmɪÉgÉUÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 fà 65 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¸Á: vÀ¼ÀWÁvÀ EvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ »¨ÁgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁªï vÁ°ÃA zÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an CAQ ¸ÀASÉ §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨ÁvÉä ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À eÉé¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 480=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ an 1 ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¤µÁ̼Àf fÃ¥À fÃ¥À ZÁ®£É¬ÄAzÀ rQÌ : eɸÁÌAUÉ ¸ÉÃjzÀ 6 PÀA§UÀ¼ÀÄ ¥ÀÄr¥ÀÄr
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¯Áj £ÀA. 32/373 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ£Àß ZÀ¯Á¬Ä¹ eɸÀPÁA E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «zÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 RA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁªÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå »gɪÀÄoÀ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ DmÉÆà ZÁ®£É¬ÄAzÀ ¥À°Ö : LªÀjUÉ UÁAiÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ° DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38-2996 £ÉzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÄzsÉÃgÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è EnÖPÉƼÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ PÀ«gÁd ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼À¤vÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 32. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAlUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1600 UÀAlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁlð£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÀ vÀPÀët »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÁå£ÉÆç ¸ÁUÁªÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ClÖUÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÁlð£ÀzÀ°è K¤zÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä (ªÀÄzsÀå) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁlð£À PɼÀUÉ E½¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 26 ¨Ál® £ÀA.1 ºÉ滃 ¥ÉÊ£À «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀî ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EzÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À MAzÉÆAzÀgÀ QªÀiÁvÀÄÛ 38.44 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:QªÀiÁvÀÄÛ gÀÆ. 999.44 ¥ÉÊ¸É QªÀiÁäwÛ£ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 127(J), 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15-4-09 gÀAzÀÄ £ÀqÀzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw MªÀĤ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.32-nCgïJ£ï-318 ªÁºÀ£ÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÀÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ClÆ jPÁë £ÀA. PÉ.J.38-3933 F ClÆzÀ°è PÁAUïæ¸À ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀUÀ¼À avÀæ EgÀĪÀ ªÀÄÄ¢ævÀ PÁå¥À ¹ÖPÀgïì EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀAiÀÄzÉ F jÃw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 16-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.J¸ï.f. PÉÆ£Á¥ÀÄgÉ ¸ÉPÀÖgï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï ªÀÄvÀÄÛ rrJºÉZï ªÀÄvÀÄÛ «.J¸ï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2009 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 38/E9201 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á d£ÀªÁqÁ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. J.¦.23/E81 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆæÃdgï fÃ¥À ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ZÁ®PÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜyAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ²æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-04-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ ¤eÁA¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ¥sÉÆèÃgï «Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÁdÄ 1920 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-53/691 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ : ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15/04/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dAiÀIJæà gÀªÀgÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÉÆÖêÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÁªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/04/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2009 PÀ®A 32, 34PÉ.E. PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 36 r. PÀ£ÁðlPÁ JPÁìAiÀÄeï PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 16-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ. ©ÃzÀgÀ ¨Á°Ì gÉÆÃrUÉ £Ë¨ÁzÀzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À ¹Ã® ªÀqÉzÀÄ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZgÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ J®ègÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆqÀ®Ä ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÊ£À ±Á¥À ªÉÄÃ¯É 1630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¨Ál® ¹Ã® ªÀqÉzÀÄ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á,, ¹PÉ£À¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á,, ¤eÁA¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄݪÀÄÄAzÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹Ã® ªÀqÉzÀÄ 90 JªÀÄ,J®, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀݪÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµïð eÁw ºÀjd£À GzÉÆåUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ ¸Á,, PÉÆgÉPÀ® ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw EzÉAiÀiÁ CAvÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä E¯Áè £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ JªÀÄ, UÉÆ¥Á® gÀrØ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RįÁè ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ