April 8, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 08-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-04-2009.


C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀB 7-04-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw PÀ§â°UÀ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 6/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁd 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr EvÀ£ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ UÀÄ®âUÁð-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉUÉ CAzÁd gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀjuÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®Q«UÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀ §®UÀ®zÀ ºÀwÛgÀ GzÀÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆîPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®bÀ¥ÉàUÉ, ¸ÉÆÃAlzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JqÀvÉÆqÉ, gÉÆAqÉ ºÁUÀÄ ¦üAræ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CUÀ®ªÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀĸÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : fêÀ¨ÉÃzÀjPÀAiÉÆrØzÀ G¸ÀÄPÀÄ R¢ÃªÀÄgÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 36/2009 PÀ®A-341,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 08/04/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀAPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð eÁw-PÀ§â°UÁ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-3/4/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ 1] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÉƤßPÉÃgÉ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄ 2] UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÉƤßPÉÃgÉ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ G¸Àħ£ÀÄß MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ G¸Àħ KPÉ MAiÀÄÄåwÛj EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄPÀì£À DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄ§Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. ¤Ã£ÀÄ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.