April 15, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update -15-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-04-2009.


C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ ZÁ®PÀ fÃ¥À£À°è MªÀð£À£ÀÄß »ªÉÄänÖzÀÝjAzÀ : DvÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA84/09 PÀ®A323,324,304. eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:014/04/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ gÀ« eÁzsÀªÀ ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ PÁgÀÄ£ÀA JA.ºÉZï 13, 4269 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆAzÀ¼À ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄä £ÉAljUÉ ºÉüÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©Ãj (©) vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ C°è ¨sÉÃnÖAiÀiÁV J®èjUÉ ºÉý »AzÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛÃgÀ PÁgÀ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸À.L ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀzÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÃzÀj £ÁªÀÅ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä PÀvÀÛ®è°è ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÉÄÃ¯É ºÀwÛøÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ PÀvÀÛ®è°è ¨Á« PÁtzÉ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ fÃ¥À£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ±Á®Ä PÁt¹PÉÆArvÀÄÛ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÁAiÀÄjÃwAiÀÄ°è ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ : MªÀð¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA56/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13/04/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ PÀgÀrAiÀiÁå¼À ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃlÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ½¹ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA E®èzÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÁèAqÀgÀ £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¤lÆÖgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¹PÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ PÁ°UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ xÀ½¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 46/2009 PÀ®A-323, 324, 504L¦.¹

¢£ÁAPÀ 14/04/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-14/4/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ FüvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁmÁ «PÁÖ ªÁºÀ£À ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ :wêÀȪÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®PÀ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ. : 39/09 PÀ®A. : 279,337,338,L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 14/04/2009 gÀAzÀÄ 1650 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ZÁA§Ä¼É ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹] EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÉ, ¢£ÁAPÀ 14/04/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À²PÁAvÀ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹] EªÀgÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀzÀ°è PÉÆaAUÀ lÆåµÀ£ï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ®QëöäzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ «PÁÖ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À²PÁAvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ agÀÄvÁÛ eÉÆgÁV PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±À²PÁAvÀ FvÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV gÀPÀÛ ºÉÆgÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ C®èzÉ ªÉÄïÁãUÀzÀ vÀÄnUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁâUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛªÁV ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ¸Àé®à gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ & JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : DPÀæªÀÄ ºÀt ºÀAaPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2009. PÀ®A.188,171(ºÉZï) L.¦.¹ ºÁUÀÄ 133 Dgï.¦.DPïÖ-1951

¢£ÁAPÀ 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-04-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ L.JA.« ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¨É¯ÁÝ¼É (©.eÉ.¦ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ) EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV vÉgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3 QÌAvÀ®Ä ªÁºÀ£À UÀ¼À ¸Á®Ä PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀASÉå: PÉ.J-04 JA.¹-4658 F ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀ°¯Áè F ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÁgÀ ªÁºÀ£À d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ºÀAaPÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV ºÀt EnÖgÀĪÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ gÀÆ. 89,700/- UÀ¼À£ÀÄß EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁA mÁA ¥À°Ö : E§âgÀÄ ªÀåQÛUÉUÀ½UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2009 PÀ®A : 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 14/04/09 gÀAzÀÄ 1800 WÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ lA lA £ÀA PÉJ 38 1840 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀĽwÛzÉÝêÀÅ ¸ÀzÀj lAlAªÀÅ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£ÀzÀAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj lA lAzÀ »A¢£À UÁ½ §¸ÀÖ CzÀgÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj lA lAªÀÅ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, C£ÀÄgÁzsÀ EªÀ½ÃUÉ §®UÁ°£À vÀÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ £ÁV£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ mÉÆAPÀzÀ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀ¤vÁ EªÀ½ÃUÉ ºÀqÀQÌ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 14/04/09 gÀAzÀÄ 1900 WÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


DlªÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ: ªÀÄUÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA85/09 PÀ®A279,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ14/04/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆÃlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄÆ®å vÀAzÉ ±À²zsÀgÀ vÀgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 1 ½ ªÀµÀð FPÉAiÀÄ vÀAzÉ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀgÀ£À¼Éî, ªÀAiÀÄ:38 ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:14/04/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ CªÀÄÆ®å vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DlªÁqÀÄvÀÛ C°è ¤°è¹zÀÝ fÃ¥À £ÀA:J.¦:25-AiÀÄÄ-1422 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃV DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj fæ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀAUÁ ªÀAiÀÄ:32 fÃ¥À £ÀA:J.¦:25-AiÀÄÄ-1422 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ. DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß fæ£À ¸ÀÄvÀÛ £ÉÆÃqÀzÉà MªÉÄäÃ¯É fÃ¥À ¥ÁægÀA©ü¹ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁdªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è fÃ¥À £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌAiÀiÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉU ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÁ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉPÉælj ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 86/09 PÀ®A 171 (ºÉZï) L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 14/4/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:175/ªÁºÀ£À/¥ÀvÉÛ/ºÉZï.J¸ï.r./09 ¢£ÁAPÀ:13/4/09 £ÉÃzÀÄ vÀ®Ä¦zÀÄÝ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²æà ¤ÃgÀd ¥Àæ¸ÁzÀ C§ÓgÀªÀgÀ (E.¹.L) PÁåA¥À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥sÁåPÀì ¸ÀASÉå: ¢£ÁAPÀ06/4/09. ®UÀwÛ¹zÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ6/4/09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwÀæUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ¤«ÄvÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt DUÀ«Ä¹zÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå CªÀgÀÄ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁj AiÀĪÀjUÉ ¸À°è¹zÀ ¥ÀvÀæzÀ gÀhÄgÁPÀì ¥Àæw EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ G¯ÉèR £ÀA 2gÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ 14/4/09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ F wAUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA JA.ºÉZï-43, J-6719 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AwPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ £À£Àß fÃ¥À £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA JA.ºÉZï-43 ,J-6719 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÉÄÃvÉæ vÁ®ÄPÁ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉPÉælj PÁAUÉæøÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. vÁ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë¢AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀA§AzsÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀA§AzsÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ CzÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÁºÀ£À oÁuÉUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..60/09 PÀ®A. 324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14/4/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ;- 42 ªÀµÀð eÁw;- UÉÆAqÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; zsÀÄ¥ÀvïªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁUÀtÚ ªÀUÉÎ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CUÀ¹ PÀqÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; zsÀÄ¥ÀvïªÀĺÁUÁAªÀ £ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁªÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ £Á£ÀÄ KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ ²ªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £À£Àß §UÉÎ ¤AzÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀUÉÊgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÉAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ f¯Áè ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :- 70/09 PÀ®A ;- 324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 15/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆüÁgÀPÀgï ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ;-²æêÀÄw ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ; 35 G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ E¯Áè £ÁªÀÅ K£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉà £À£ÀUÉ PɼÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.