April 22, 2009

Daily Crime Update 22/04/2009.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-04-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2009 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/4/09 gÀAzÀÄ 1500 WÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆÃPÀļÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è E£ÉÆêÁ PÁgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 39 JA 891 £ÉÃzÀgÀ°è£À DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ°AUÀ, vÁvÁågÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 2000 ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÁnðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV 2000 QÌAvÀ ºÉaÑUÉ 5000 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzsÀ J£ï.PÉ. ªÁgÀzÀ CgÀtå ªÀ®AiÀÄ D¢üPÁj ¸ÉÃPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ : f¯Áè¢üPÁj C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 75/09 PÀ®A 134,Dgï.¦ JPïÖ 1951 :-

¢£ÁAPÀ: 21-04-2009 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2009 £Éà ¸Á°£À ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ, ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À G£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è D«ÄõÀ MrØ ºÀt ºÀAaPÉUÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀPÉÌ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/04/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á/ ¨Á宺À½î. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄõÀ MrØ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ZÀAzÀæ¥Áà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁgÀ¼ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ªÀ®AiÀÄ gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä DvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.93,041/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆArzÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzsÀ ZÀAzÀæ¥Áà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁgÀ¼ÀÄ RlPÀaAZÉÆý ªÀ®AiÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:21/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ £ÉüÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: L.©.r. ºÀ½îSÉÃqÀzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á/ £ÉüÀV FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt J¯ÁèPÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢:21/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ±ÉnÖ DtzÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DPÀ¼À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄzÀ£ÀÄß PÉüÀ®ÄºÉÆÃzÀªÀ£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 323, 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw eÁzsÀªÀ ¸Á: xÁªÀÅæ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ºÀ¹ìPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/04/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÉAPÀl vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ J2 ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á: gÁªÀÄf vÁAqÁ ºÀ¹ìPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁAqÉUÉ DPÀ¼ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl¤UÉ DPÀ¼À PÁ®Ä AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CzÀÄ ªÀÄÆPÀ d£ÀªÁgÀÄ w½AiÀįÁgÀzÉ §A¢zÉ »UÉ ºÉÆqÉzÀÄ AiÀiÁPÉ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzsÀÄ ¤Ã AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ F §UÉÎ PÉüÁÛ E®è ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀÄªÉ §gÀ°PÉÌ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-04-09 gÀAzÀÄ gÁw 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨Á§UÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀQÛªÁ£À gÀªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21-04-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛV EzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀ AiÀiÁgÀÄ £À£Àß ºÀAqÀwUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÁ§ÄgÀªÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ JAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À : ¸ÁUÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 22-04-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ RZÉvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹ 899 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ n.«.J¸À ¸ÀÄgÀhÄÆQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁlÆ£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ 39 E 2391 EzÀÄÝ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁlÆ£ÀzÀ°è 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀîzÀÄÝ AiÀÄÄ.¸À «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ 48 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1920=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 8000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.