April 27, 2009

Daily Crime Update 27/04/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: fÃ¥À mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. KPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. JA.JZï. 24/¹5853 £ÉßÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ @ gÁdÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj ªÀÄÈvÀ C²éä gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÁnzÀ §½PÀ ¯Á®¨ÁUï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/6308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆPÉÌ §® ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ MªÀÄä¯Éà §®¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÁeÉñÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C²éä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ§A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CtÚ gÁdVgÁ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹AzÉÆî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼À¤vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ:

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §UÀzÀ® ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹¹ð [J] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ MªÉÄä¯É CªÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ªÀÄƪÀjUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAzÁªÀ¤ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀªÁqÉ ¸Á: Q¯Áè vÁ: zsÁgÀÆgÀÄ f¯Áè ©ÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è NjAiÀÄAl® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ gÀÆ¥Á°, ¸ÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä, J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ NjAiÀÄAl® E£ÉÆìÃgÉãÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlUÀ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï E£ÀÄß 1ªÀgÉ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J1 ¸ÀĤî vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß Dw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ 8 ¦üÃl PɼÀUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è MªÉÄä PÀAmÉÆæïï vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁåð¢UÉ fÃ¥À£À ¹Ãn£À PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ PɼÀ vÀÄnUÉ §rzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ §AqÀÄ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ §®UÉÊAiÀÄ°èzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ §AqÀÄ 4ªÀµÀð FPÉAiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjD¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¥ÁzÁZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät SÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ¸Á; ¨ÉÆÃVð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁAzÀ ¥Ánî ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À:

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/4/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25/4/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤gÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd GqÀ¨Á¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgÀ£ÀÄß KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¸ÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛAiÀÄ PÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ£ÁªÀÄw DgÉÆÃ¥À :

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 354, 504, 436 eÉÆvÉ
149 L¦¹


¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà ºÁ±À¥À£ÉÆÃgÀ ¸Á/ PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÁgÁzÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤gÀAd¥Àà£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ¯Á¨Á¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``gÀAqÉgÉ ¨ÉÆøÉØgÉ ¤ÃªÀÇ HgÀ°è ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ UÀÄA¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £É®PÉÌ PÉÃqÀ«zÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄʯÁgÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ:

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ PÀÄAqÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀÝjAzÀ PÀÄAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É E§âgÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 75/2009 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¥sÁfïï CºÀäzï ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2] EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3] ¸ÀIJïÁ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ±ÉÃlPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è HgÀ°è UÀ®¨sÉ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.