April 23, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 23-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2009ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀë¢AzÀ ¤ÃrzÀ zÀÄrØ£À ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 324,504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¼ÀvÀ [©] FgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ §¼ÀvÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÁnðÄAzÀ 5000/- gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý UÉÆvÁÛVzÉ £À£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt ºÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


E§âgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¤AzÀ ºÉÆqÉvÀ wAzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ºÀjPÁgÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.


zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAX¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 171(JZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà ©.J¸À.¥ÁnÃ¯ï ¸ÉPÀÖgÀ ªÉÄf¸ÉÖçÃl ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀllÚzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÁ±ÀæªÀÄzÀ°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀwÄAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ºÀAZÀÄvÁÛ ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À §½AiÀÄ°è£À 1000 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀPÁÌV ºÀtzÀ D«ÄµÀ MqÀØ®Ä ¸ÀAUÀ滹lÖ 14 ®PÀë 50 ¸ÁªÀgÀ gÀÆ. UÀ¼À d¦Û : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-4-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL «gÉÃAzÀæ J£ï. gÀªÀgÀÄ Ä RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢UÉ ºÁUÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ CgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²æÃPÀȵÁÚ PÀA§zÀ ¸Á: ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå §zÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀ£ÀÄ eÉ.r.J¸ï.¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÖ MlÄÖ 14,50,000=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÁgÀ£À°è ¸ÀAUÀ滹lÖ ºÀt ¸ÀªÀÄAdgÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀÀAmÉUÉ ºÀAzÁæ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À “ ªÀÄ®èuÁÚ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: §qÀzÁ¼À aAZÉÆý vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉJ 32-J-4104 £ÉÃzÀÄ vÁ¥À¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ QgÀt ¥Ánî EªÀ£À ºÀwÛgÀ 1,50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀj ºÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢é ZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ:21/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¤®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2771 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ zÁ£Á¨ÁÄ EPÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/04/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zsÀgÀªÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤UÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ CA Qà 1200/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀgÀ ºÀt ºÀAaPÉ zÀÆgÀÄ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 171(ºÉZï) eÉÆvÉ.188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 22-04-09 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ-50 «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. DgÉÆævÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¯ÉÆPÀ ¸À¨sÉ C¨sÀåyð ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð PÁAUÉæøï C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÉÊ UÀÄgÀÄwUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CjÃ¥sï vÀAzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¸Á:ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ gÀªÀgÀÄ ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÀ¦® qÉæ¸É¸À zÀ°è §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ §mÉÖ ªÉÄÊUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÀ CA¢ÝzÀÝPÉÌ PÀ¦® qÉæ¸É¸À CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄzsÀå ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°èAiÀÄ 5 d£ÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä, ºÀt d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 171(E) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±ÁAw¤ÃPÉvÀ£À ±Á¯É UËæAqÀ PÀqÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MzÀV¹zÀ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 13/eÉ 1321 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 39/J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀÀgï £ÀA. PÉJ 39/ J¥sï 8874 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CA¨ÉªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ 3) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉ£Àß«gÀAiÀiÁå ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁrzÁUÀ MlÄÖ 13000/- gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁV GvÀÛj¸ÀzÉ EzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt £Á¼É £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉUÁV 2 ®PÀë gÀÆ. ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ «gÀÄzÀÞ : ZÀÄ£ÁªÀt ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ 133 Cgï.¦. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 22-4-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ. PÉ.J.38-4932 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000=00 gÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¸ÀºÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr ºÁUÀÄ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ F±ÀégÀ ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âjUÉÆ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ UÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¸Á«gÀPÀÄÌ ªÉÄîàlÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2009 PÀ®A 171 (E), (ºÉZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/09 gÀAzÀÄ 2200 WÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ £À¹gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] CqÀªÉAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MlÄÖ 15090/- gÀÆ¥ÁÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ºÁUÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¸À°®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.PÉ ªÁgÀzÀ ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀtPÉÌ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À §¼ÀPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A. 188 L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦.JPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉPÉÆÖçÃ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀvÀÄÛªÀiÁr ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J-9090 £ÉÃzÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CªÀÄdzÀSÁ£À JA§ÄªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 1:00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ d¦ÛªÀiÁrzÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀÄdzÀSÁ£À ZÁ®PÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÀd¤Ã±À ªÁ°, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î J®ègÀÄ ¸ÉÃj feɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåPÀÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2009 PÀ®A. 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ PÀAqÀPÀÖgï £ÀA. 110365 d»gÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆ J¦Dgïn¹ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ J.¦-23/qÀ§Æè-3295 d»ÃgÁ¨ÁzÀ r¥ÉÆà J¦Dgïn¹ §¸À PÀAqÀPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï EzÀÄÝ, §¸ÀÄì d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 3 d£À ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ qÉæöʪÀgÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è E§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ CAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ UÉÆvÁÛÄvÀÄ, F WÀl£É ¢£ÁAPÀ 22-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8:15 ¦.JA. £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ªÀÄzÀå rQÌ : PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 4-5 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁvzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹ºÉZï¹-665 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°è M§â UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «µÀÄÚ¥ÀAxÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀ¤ÃvÀ §Ä®§Ä¯É EªÀgÀ ªÀÄzÀÄUÉ jµÀ¥À±À£ÀzÀ°è ¥sÁ¯ÉÆÎAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀ £ÀA. fJ-08/J-5045 ¥Á°AiÉÆà r. ¥sÉÃmï PÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è PÁgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄvÁÛ §PÀZËr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ JA.ºÉZï.©.-3507 ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É ¯Áj ¨ÉæÃPïºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊj£À°è £ÀÄVÎ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀjUÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.