April 20, 2009

Daily Crime Update - 20-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2009.

¤µÁ̼Àf ¨ÉÊPï ZÁ®£É - ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀPÀ¯É ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀjd£À UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØqÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁPÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 87 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ ²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-10, f-77 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁtɬÄAzÀ 2300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉPÀÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹. §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÁA¥ÉèPÀì CAUÀrUÀ¼À ±ÉÃlgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀĽÃvÀÄ D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ fÃ¥À ¤°è¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAPÉÆÃf ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁw:PÀÄgÀħ G:ZÁ®PÀ, ¸Á:PÀtf vÁ:¨sÁ°Ì. CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB E°è EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ EzÀÝjAzÀ EªÀ¤UÉ EzÉ ¸ÀܼÀzÀ°è »ÃUÉ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½ÃzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï r¥ÉÆà »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ D¢ü£ÀzÀ°èzÀÝ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ, ºÀ½îSÉÃqÀ[©] oÁuÉAiÀÄ ²æà gÁZÀAiÀiÁå¸Áé«Ä ¹JZï¹-756, ¹¦¹-956 §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ¹¦¹-915 «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀzÀj §¸ï r¥ÉÆà »AzÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¯ÁvÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð G- PÉJ¸ïDgïn¹ ZÁ®PÀ ºÀĨÁzÀ r¥ÉÆà eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ºÀ¼É rUÀæ PÁ®Kd ºÀwÛgÀ ºÀĨÁzÀ 2)UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉƸÁ¼É ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- ¸ÁV PÉ®¸À ¸Á-ODAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÉêÀt ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- ZÁ®PÀ ¸Á- ²ZÀAzÀæ PÁ®Æ¤ ºÀĪÀiÁ£Á§zÀ 4] ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ vÀAzÉ vÀE¥Áà gÉrØ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ-gÉrØ- G- ZÁ®PÀ ¸Á- ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 5] ªÀĺɧƧ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ WÉÆÃqÀªÁrªÁ¯É ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á- ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 6] gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð G-¤ªÀÈvÀÛ C.E. ¸Á- ºÀ½îÃSÉqÀ [PÉ] ¸ÀzÀå ºÀ¼É rVæ PÁ¯ÉÃd ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 7] ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-74 ªÀµÀð G-¤ªÀÈvï ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á-zsÀ£ÀÄßgÀ [Dgï] ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5410/- gÀÆ,52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4 ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-1877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 324, 323, 504, 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2009 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 171 E & ºÉZï L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ 0030£À UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄzÀUÀ® ¸ÉPÀÖgÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/4/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ eÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¤eÁªÉƢݣï vÀAzÉ ¸À«ÄAiÉÆ¢Ý£ï ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAPÉJ-39/ºÉZÀ-3009 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À CªÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤eÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, ¸Á:WÉÆÃgÀªÁr vÁ;ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃn EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR®Ä ¥Àr¹¯Áè ¹QÌzÀ ºÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ¸ÀAzsÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀ®A 171 (E) ºÉZï) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀàjÃl ¸ÁUÁl : 7 ®PÀë gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û d¦Û.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ. eÉÆvÉ 188 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-16-J-9836 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¬ÄAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üÃPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¹àÃjmï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÀÄgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J:16-J-9836 £ÉÃzÀÄ CA.Q. 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä. 2] 20 ¸Á«gÀ °Ãlgï ¹àÃjmï CA.Q. 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:19/04/2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁAqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ ±ÉÃPï C¯ÁÛ¥sï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38 - E 7175 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʨÉgÀ½UÉ ºÁV EvÀgÉqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀzÀÝ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆæ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ²æêÀÄw ¸ÀÄUÀªÀiÁä ¸Á-ºÉÆ£Àß½î EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ²æêÀÄw ¸ÀÄUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-18/4/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : E§âjUÉ UÁAiÀÄ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2009 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 7 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁxÀ zsÀgÀuÉ ¸Á: CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-04-2009 gÀAzÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ eÁAvÉAiÀĪÀgÀ ®UÀß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ gÁªÀtUÁAªÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀzÉêÀ ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ ªÁºÀ£À EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zsÀ£ÀAdAiÀÄ, ¸Á¬Ä£ÁxÀ, gÀ«ÃAzÀægÉrØ EvÀgÀ «ÄvÀægÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ «gÉñÀ£À mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ £ÀA. PÉJ-32/JA-1871 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄvÁÛ £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ «ÄvÀægÉ®ègÀÄ PÀÆr ¤zsÁªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £Àqɹ £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ 2 Q.«Ä DZÉ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÀÅ J®è «ÄvÀægÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß ¸ÉÆAlPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛzÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä «ÄwæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀAeÁ PÉ£Á®£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £Á¥ÀvÉÛ : ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/04/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ @ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ°è ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀ E£ÀÆß ¹QÌgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:19/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ eÉÆüÀzÁ¨ÁPÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ avÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: «zÁåyð ¸Á/ eÉÆüÀzÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀªÀÄzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÁgÀAeÁ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÆV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : 37 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/04/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CµÉÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JAºÉZï-12/ªÁAiÀiï J 6966 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 12-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] gÀ»ÃªÀÄSÁ£ï «zsÁ£À ¸À¨sÁ ©ÃzÀgÀ-50 PÁAUÉæøï C¨sÀåyð ¸Á ©ÃzÀgÀ 2] ¸ÀÄeÁªÀŢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¥sÀd® ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ 3] ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ gɺÀªÀÄvÀG¯Áè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ C¨sÀåyð DgÉÆæ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 37,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 50 gÀ»ÃªÀÄSÁ£ï ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæøï a£ÉíAiÀÄļÀî ¥ÁA¥ÉèÃmï ºÁUÀÄ 50 ¨Áå¯Émï ¥ÉÃ¥Àgï vÀgÀºÀzÀ ¥ÁA¥ÉèlμÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå¨ï rQÌ C¥ÀWÁvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ GdÓ¤ ²ªÁgÀzÀ°è 1100 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà.ªÀiÁåQëPÁå§ jf¸ÀÖgÀ £ÀA: PÉJ.-38-938 ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. .

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : 10 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt ªÀ±À

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²æäªÁ¸ï C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. d£ÀªÁqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ (©ÃzÀgÀ) C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÉüÀV gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ªÁºÁ£À ¸ÀASÉå JA.JZï.24/¹3640 (mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ) £ÉßÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÀt ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÁºÁ£À ¤°è¹ ZÉPïÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÁ£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üÃPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 10025/- gÀÆ¥Á¬Ä zÉÆÃgÉwzÀÄÝ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀë¢AzÀ ºÀt ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÁºÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢::19/04/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀnÖ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀZÀÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl ¸ÀºÁ¢AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ CzÀgÀ ¥ÉÊQ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÆß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ°è 1] CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ d¥sÁgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ-41 ªÀµÀð ¸Á-vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 400/- gÀÆ ºÁdgÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. 2] ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉeÁd C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯Áè§PÀë ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð ¸Á- vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ UÀÄA¦£À ªÀÄzsÉå EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á- ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] ¸ÉÊAiÀÄzÀ U˸À vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð ¸Á- vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀÄgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä d¦Û : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A 34, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/4/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉUÉ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è J£ï.JZï. £ÀA 9gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ gÁªÀÄwÃxÀð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ £ÀqÉ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À°èzÉ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁ£À£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÀżÀî 58 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 100-JªÀiï.J¯ï vÀ£Àß ¸Á颣ÀzÀ°èlÄÖPÀÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ£À ªÉÄïÉzÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 58 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ 120/-gÀÆ. D¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : MªÀð£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 188 L.¦.¹. eÉÆvÉ 133 Dgï.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/04/2009 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà mÉÆuÉÚ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: OgÁzÀ [©] FvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J.39 5259 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ & ZÀÄ£ÀªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV OgÁzÀ [©]zÀ°è £ÀqÉzÀ ©.eÉ.¦. ¸À¨sÉUÉ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ºÉÆV §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät zÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀĤ«ÄvÀå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ PÀ®A. 144 ¹.Dgï.¦.¹. DzÉñÀ «¢ü§zÀÝ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À ªÀiÁgÁl 14 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw PÁ¼ÀUÉÆAqÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À §½ EzÀÝ 1) gÁd «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ (19) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2) AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 1482=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPï rQÌ : MªÀð ¸ÀܼÀzÀ¯Éè zÀĪÀÄðgÀt MªÀð£À ¸ÀÜw aAvÁd£ÀPÀ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺À£Àß±ÁºÀ vÀAzÉ ºÁgÀÆ£À ±ÀºÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÁºÀ ¥sÀQÃgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £ÀÆgÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊ£ÉÃnPÀ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 02 E 1823 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄR§Æ® ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ©¢zÀÄÝ £ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £ÀÆgÀ EvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà ¨ÉúÉƵÀ DVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÀ ¥ÀPÀë ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁVæ ¸ÁUÁl : ZÀÄ£ÁªÁt ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 127(J), 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-4-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦.25-eÉ-4560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ¸ÀAeÉÕ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-4-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.