April 9, 2009

Daily Crime Update - 09-04-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-04-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 08/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦JJ¸ïL oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢ÝzÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ jAPÀÆ ¨ÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ jAPÉÊ ¨ÁgÀ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀÄqÀÄV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É DAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ PÀÆrPÉƪÀÄqÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »gÉÆ¥ÀÄPï ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ PÁl£À C.Q.1900/- ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C,Q,10,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 11,900/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀÄPÉÆäâÝãÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå§ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 323, 498 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/04/09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ UÀAUÉÆf ¸Á: RAqÉæUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ PÀëÄ®èPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆjªÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/04/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸À¦ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 38 f 263 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁ°Ì ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1200 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà azÉæ 30 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1450 gÀÆ. 2] JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 4] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 PÀ®A : 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/04/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ¥ÉÃlUÀ°èAiÀÄ°èè d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ rJ¸À¦ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 38 f 263 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1415 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ fAzÉ 36 ªÀµÀð eÁw. ¸ÀÄPÀÄ£À ¸Á½ G. mÉîgï PÉ®¸À ¸Á/ zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1110 gÀÆ. 2] JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 4] MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08-04-09 gÀAzÀÄ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀÄ. ±ÉƨsÁ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ºÀAUÀgÀUÉ ¸Á: ¥ÁAræ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DzÀ±Àð «zÁå®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ r.Jqï. «zÁåyð¤ CAvÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-04-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä UɼÀwAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ ¸Á; ¹¹ð ºÀAUÀgÀUÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆlÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÉÆåÃw E£ÉÆßçâ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¹¹ð ºÀAUÁgÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA.MH-03/ gÀÆ-1950 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ(J¸ï) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-04-2009 AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAlUÉ UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 127(©), (3) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8-04-09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.JA. PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ¸ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçl ©ÃzÀgÀ-50 gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 8-4-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/ JªÀiïJ 1141 PÁAUÉæøÀ (L) ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ, ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ºÀAa ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ §£À¹¯Á® vÀAzÉ RAqÉgÁªÀ ¸ÀƼÀAPÉ ªÀ 25 eÁå gÁd¥ÀÆgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr EªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ a®zÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï.G¼Àî MlÄÖ 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 4320=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 328 L.¦.¹. & 32,34 PÉ.E.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08/04/2009 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â DgÉÆæ , C¸À®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08/04/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæªÀiºÁgÁd vÁAqÁ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉñÀªÀ vÀAzÉ §¤ìà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁåw ®A¨ÁqÀ G ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁlĪÀ PÉ®¸À ¸Á ZÀAzÀæ ªÀiÁºÁgÁd vÁAqÀ ºÉqÀUÁ¥ÉÆgÀ CAvÀÀ w½¹zÀÄÝ FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C: 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.