November 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV GµÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ®§UÁð, ºÉêzÁæ¨ÁzÀ, PÉÃgÀ¼À, gÁdå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÆgÀÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ d«ÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ, vÁ: GªÀÄUÁð (JªÀÄ.J¸À), ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ D«ÃzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀiÁªÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃR ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ 5,00,000=00 gÀÆ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä ºÉý CAvÀ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀvÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹gÀĪÀzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀÄð¢vÀ½UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ ¸Á® PÉÆr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®è ¤£ÉÃAxÀ zÀjzÀæ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀUÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 420, 465, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è 5 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥ÀàA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆAZÀ¥Áà ºÀUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1990 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ eÁ° ¸À» ªÀiÁr ¸ÀªÉð £ÀA. 15/2 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AUÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÁAUÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/nDgÀ-3432 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÄA UÉ DgÀ,¹, §ÄPÀ vÀgÀ®Ä PÉ,E,©, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÁf ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4402 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃ¯É SÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀİãÀ°è DmÉÆÃjÃPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®à-¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉà CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ ºÀAPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è Hj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀZÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqɬÄj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£ÁågÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤¤ßAzÀ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À«zÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÀÛwæ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ, 2) «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÉ, 3) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨Á§¼À¸ÀÆgÉ, 5) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 6) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉÚ, 7) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 2 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 6,600/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ FgÀ¥Áà §qÀÆgÉ, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà dªÀ¼ÁUÉ, 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VÃgÀå¥Áà VÃgÀUÀAmÉ, 5) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà GzÁ£É J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ©.¸ÉƪÀÄ£À ºÀj±Àé ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøÀ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¦üøÀ£À°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ MqÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ Drä±À£À gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ n.¹ ¥sÉÊ¯ï ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 15,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è T°vÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÀmÉÆÖÃ¼É ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ wªÀÈ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-38/3010 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ±ÀªÀIJAiÀiÁ £ÀUÀgÀ (ªÀrØ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj «Ä¤ qÉÆÃgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.ºÉZï-13/J.gÉhÄqï-1680 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå §ÄqÀvÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀqÀÄPÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ/J¦-23/J¹-5505 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÉÃmÉÆæî SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ J¸ï,©,L ¨ÁåAQ£À JzÀgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀÄwzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ eÁ£ÀrÃgÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-3298 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-3299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ¤UÉ §®PÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄPÀ ¸Á: aªÉÄÃUÁAªÀ EªÀjUÉ J¸ï.©,JZï,¨ÁåAPÀ OgÁzÀ ±ÁSɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ zÀÄUÀðzÁ¸ÀgÀªÀgÀÄ SÁvÉ £ÀA 62178152245 ¢AzÀ 75000/-ºÀt vÉÃUÉzÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ 68000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ JA.J¸ï.L.J¯ï.¨ÁåAPÀ UÀÄ®âUÁð ±ÁSÉAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄUÁðzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¸Á® JwÛzÀ ºÀt PÀnÖj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¸ï.©.JZï.¨ÁåAPÀ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåUÀ ElÄÖ, £À£Àß ºÀt PÀnÖ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÁ§j¬ÄAzÀ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ «ZÁj¹, ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀƽAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåV£À°è 68,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, vÀªÀÄä£À ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»w ¥À¸ÀÛPÀ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÉAV£À ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ @ ºÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á; «zÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ DvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀÄvÉÛãÉ, CªÀ¤UÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV¸À®Ä ¸ÀÄ¥Áj PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ¤£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EªÀjUÉ E¯Éè PÀgɬĸÀÄvÉÛÃ£É CªÀ¤UÉ ¤Ã£Éà £ÉÃgÀªÁV ºÉý©qÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28/11/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2011, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ;¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 149/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-23/J£ï-1177 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÁ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA.09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÉÆÃUÁÎ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆUÁÎ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, 25 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÉÆUÁÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀÅ J°èAiÉÆà ªÀÄÄaÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ © ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D®ÆgÀ © UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ «zÀÆåvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ 25 PÉ.« ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¯ÁåªÀģɵÀ£ï C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Äïï JZï.n & J¯ï.n JuÉÚ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.220/2011, PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä eÁåw|| PÁqÀÄ¥Á¥À ªÀ|| 45 G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ®Ä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPï ºÀwÛgÀ¢A ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ ¸ÀÄfQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 E-1022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2011, PÀ®A 20 (©) (II) (c) J£ï.r.¦.J¸ï. JPÀÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁßxÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸À»ÃvÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÉå 11:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ºÁwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: EgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ 2. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: WÉÆÃlPÁ vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 3. zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 4. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ZÀªÁt ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ EªÀjAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) CPÀæªÀÄ UÁAeÁ 4 PÉf 500 UÁæªÀÄ CA.Q 4500/- gÀÆ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 09 E 9662 C. Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 19710/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® J®ègÀÆ ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q 24.000/- gÀÆ ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆj 2 1/2 ªÀµÀðzÀÄÝ CA.Q 24.500/- gÀÆ PÁtÄwÛ¯Áè ªÁzÀÝjAzÀ gÁwæ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q. 48.500/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2011, PÀ®A 143, 147,353 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ¹.¦.¹. 1564 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÉ®¸PÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ DdªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ dÄUÀÄ£ÀĪÁ¯Éà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁå«ÄAiÀiÁå PÁå mÁæ¦üPï PÀgÀvÉ vÀĪÀiÁígÁ C«ÄãÀ¸Á¨ï §ºÀÄvï ¥sÉÊ£ï ®UÁgÉ CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/2011, PÀ®A 143, 147, 283, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ µÀ£ÀÄäRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: ¹.JZï.¹-756 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAr£À ¥ÀƪÀð UÉÃn£À JzÀÄjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëÄùzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. gÁwæ 19:45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgɪÁ¯É ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¥ÀƪÀð UÉÃnUÉ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀتÁV ¤°è¹zÀ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ¦üÃPï C«ÄãÀ¸Á§ §ºÀÄvÀ ¥sÉÊ£À ¯ÁUÀgÉ ªÀiÁPÁ ¨sÉÆøÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§Ý G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ ºÀªÀÄ©üà PÁå PÀªÀÄ £À» JPÀ ºÀvÀ zÉR¯ÉÃw CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ AiÀiÁzÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÀÄgÀªÀiÁgÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: a®èVð EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ «oÀ® £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃVð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ SÁeÁ©Ã UÀAqÀ £À©¸Á§ ©ÃgÀ£À½îªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ©ÃgÀ£À½îªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ CPÀé§gïµÁ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄ£Àß½î - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-12/JAiÀÄÄ-1067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À©¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀj§¸À¥Áà vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: §£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆÃvÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ PÁgÀt ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ¸À®ÄªÁV mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ zÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀa¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ £ÀA PÉJ-39/7870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà zÉÆrØ ¸Á: §£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÁ¬ÄqÀgÀUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ 1) ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà 45 ªÀµÀð, 2) vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À 35 ªÀµÀð, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ 40 ªÀµÀð, 4) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà 45 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: §£Àß½î, 5) ¦ÃgÀªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£À¥Àw 35 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃqÀA§® gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄAzÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¨sÀªÁ¤ zsÁ§zÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤uÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀ±ÀgÁxÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ d»ÃgÀ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®gÉÆArUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EªÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, KqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊUÉ & JqÀ§ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 326, 504, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁdÆgÉ ¸Á: ºÉÆPÀæuÁ EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀ FvÀÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ RįÁè PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ JZÀÑgÀ EgÀĪÁUÀ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁrzÀÄÝ DªÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ PÁ²£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAn¬ÄAzÀ 1445 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ jAiÀiÁd C° @ UÉÆÃgÁå vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ C° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ªÀÄ£É £ÀA 5-3-206/20 ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁjUÀ¼À°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 4,10,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 147, 504, 506, 498[J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DPÀÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀĪÀiÁ£Á CAdĪÀiï UÀAqÀ KeÁeï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ KeÁeï CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ÃªÀiï d¢ð ¸Á: ©¯Á® ªÀĹâ, ©Ã¯Á¯Á¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÄ EvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-10-2011 ªÀÄvÀÄÛ 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝ®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 26-11-2011


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn tÂr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ oÁtPÉ ¸Á: ¨sÀƸÀtV ¸ÀzÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁAr ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ EAzÀÄ 0645 J.JA UÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄä¯É Cw ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÄîÄQ£À ªÉÄ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 136/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 63 £Éà ¸ÀA«zsÁ£À CAVPÁgÀªÁzÀ ««gÀ ¤«ÄvÀå §»gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CA§zÁ¸À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ (j) ©ÃzÀgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/2011 PÀ®A 279,337 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï,« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät vÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀi£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ J£ï,ºÉZÀ,£ÀA 9 gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÁÝUÀ «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzzÀ M§â DmÉÆà UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÀªÀÄC° ±Á vÀAzÉ WÀÄqÀıÁ ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà UÀÆqÀì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfãÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 137/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 25,26, 27-11-2011 gÀ ªÀgÀUÉ GfÓªÀ£À PÉÆlUÀ¼ÀÄ J¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À Qæ¸ÁÖ¥sÀgï @ ¥ÀÄlÖtÚ ¸Á: ©ÃzÀgÀ 2) CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ @ ¦ü°¥sÀ ¸Á; vÁd®¥ÀÆgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ¤AUÀzÀ½î ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. 1) gÁd¥Áà 2) ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ 3) ¸ÀwõÀ 4) UÉÆÃ¥Á® »ÃUÉ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¤£Éß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2011 ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¤AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ K gÀAr CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ Hl ºÁPÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀ®PÀmï CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUÉɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ K gÀAr ¤£ÀUÉ fAzÁ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 180/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-11 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÀÝ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀäªÀÄ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁwäAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð ¸Á/ amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J®.23 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 966=00 ªÀjd£À ZÁAiÀÄì «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J® 05 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 210 =00 EzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ : 08/2011 PÀ®A : 174 ¹.DgÀ ¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî 48 ªÀµÀð eÁ ; ªÀÄgÁoÁ G : zÀ¼À¥Àw ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á : PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/11/11 0300 UÀAmɬÄAzÀ 25/11/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà «oÀ®gÁªÀ eÉÆåÃw¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀAeÁ £Á¯ÉAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ 55 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ DvÀ£À ºÉt vɯÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 08/2011 PÀ®A :174 ¹.DgÀ ¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É

November 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïì¢AzÀ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ªÁºÀ£À Rjâ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯Á¸ï (WÁmÁ) ªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ @ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ UÉÆgÀR£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀÄUÉÆAqÀ EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï JPÀë¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/ºÉZï-1311 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ¢AzÀ ¤A§ÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JQëqÉAmï ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ EªÀ£Éà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÁr £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aÃQvÉìUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ-¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁA¢ü UÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/nDgï-3773 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Á¥ÀqÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃzÀĽ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄzsÀå gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ §PÁÌ gÀrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: vÉîUÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: fÃ: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZÀ-6017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1863 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉÃmÁÖV GUÀÄgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉæÃAiÀiÁ EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÉæÃPÁë EªÀ½UÉ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀÄ.r C±ÁáPÀ CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeɪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÁægÉrØ PÉÆAqÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: J¯ï.DAiÀiï.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¹ì£À »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è JqÀUÁ®Ä ¹QÌ ©¢zÀÝjAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀ PÁ°£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄvÀÛ®Ä ºÁQgÀĪÀ 3 ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÀ ¸ÀAPÀ½ PÀrzÀÄ ºÁ¤ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁæªÀt vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÀìgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÁºÉÃzÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀiÁf ¹.JªÀÄ.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ dªÀiÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 8£Éà vÀgÀUÀw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ qÁ|| ©ÃgÁzÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ¥ÉÆæÃeÉPÀÖ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉʹPÀ¯ï EgÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À »ÃgÉÆ JPÀë ¸ÉÆàÃlìð ¨ÉʹPÀ®ªÀ£ÀÄß ¥sÉæêÀÄ £ÀA. ºÉZÀ9f-39498 C.Q 3,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁZÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ gÁªÀ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀÌZËr EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉUÁV ¦.PÉ.¦.J¸À ¨ÁåAQ¤AzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÁV 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á® vÉUÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «£ÉÆÃzÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ UÉÆvÁÛV ªÀÄPÀ̼ÁzÀ NAPÁgÀ, ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ gÉÆaÑUÉzÀÄÝ gÉÃtÄPÁ ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°£À°èzÀÝ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀå ºÁUÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ²ªÀgÁd GqÀvÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÀä±Á¯É, ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£À UɼÉAiÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ PÉÆÃZÀ£À EªÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ¨Á¯Áf @ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ NuÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆAqÁ J®ègÀÆ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä ±ÀAPÀgÀ §qÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀj§âgÀÆ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ£À eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀjUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ EªÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §®PÉÆgÀ½£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ð ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ G¸Àä£Á¨ÁzÀ ¨ÁåAPï£À vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ gÀÆ 4,47,130/- UÀ¼ÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è gÀÆ 3,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÁå±ï¨ÁåUï ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ E½zÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ 3,50,000/- eÉÆvÉUÉ ¥Á¸ï §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ZÉPï §ÄPïÌ EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁèzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Áé«Ä mÉAl ºË¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/3773 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ EvÀ£ÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ 39/4418 £ÉzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ fïÁ¤«ÄAiÀiÁå §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ±ÉÆmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°ÃPÀ «ÄeÁð¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-6704 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ a¯ÁÌgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ±ÉÆmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°ÃPÀ «ÄeÁð¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀÆA gÉrØ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìqï DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£ÀÆß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃ£ï ¸Á§ ¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: aîªÀAvÀªÁr, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ, gÁdå JªÀiï.J¸ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀiï¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ 11 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ jdªÁ£À¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ FvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀiï¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÉ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤®AUÁzÀ AiÀiÁ¹äãï eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉĺÀ§Æ§ EvÀ£ÀÄ ®UÀß DzÁV¤AzÀ CAzÀgÉ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¹èêÀiï EªÀ¼À UÀAqÀ£Á DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj, CvÉÛ ©eÁ£À©Ã £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA, ºÁUÀÄ gÀĩãÁ ¨ÉÃUÀA, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß CtÚ JgÀqÀ£Éà ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ jdªÁ£Á EªÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ «£ÁB PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ EvÀ¤UÉ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄAzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä CtÚ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ jdªÁ£Á¨ÉÃUÀAUÉ ªÀÄUÀÄ DUÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ CAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-11-2011

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/11/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CVß §¸ÀªÀt UÀÄrAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÆ®ªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤jAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄØwÛzÁÝgÉ JA§ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CVß §¸ÀªÀt UÀÄrAiÀÄ JzÀgÀÄqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2] JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3] JgÀqÀÄ ¨Á® ¥É£ÀßUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄA¢gÀzÉƼÀV£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¢¹zÀ MlÄÖ 3 1/2 PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀî C.Q 1 ®PÀë 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ (¸ÁZÁ) PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ PÀ£ÀPÀmÉÖ ªÀaiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: eÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: UÀªÀ½, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀÄ°PÀ¸Á§ G: DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÀAUÀÆgÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ Q¸Á£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ §®vÀÄn ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄRPÉÌ, C®è°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-08-201 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄägÀÄvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà zÉÆqÀØPÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĢãÁ ºÉÆmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆmÉ® ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ CªÀgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-0109 £ÉãzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 25/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV FvÀ£ÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ¤AzÀ MlÄÖ 63 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á® vÉUÉ¢zÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉÃ¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÀ PÁgÀt ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¹¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀıÉÃnÖ UÀĪÀiÁä¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £É¼ÀV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ §¸ÁÖAqÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA PÉJ-32/J¥sÀ-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß §¸À C¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀjUÉ ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà DzÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 230/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÉÆêÀiÁgÀ±ÉÃnÖ
ªÀAiÀÄ 46ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥Áèl.£ÀA: 2 PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À §A¢AiÀÄ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉƨÉʯï, PÉÊUÀrAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥É£ÀqÉæöʪïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,888/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ zsÀƪÀÄ¥Àà £ÀqÀÄ«£À zÉÆqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ (©). ºÁ° ªÁ¸À D¦üøÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦).EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 1779 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß M«ÄäzÉƪÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ QñÀ£À PÀÄ®PÀtÂð,ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á ¤lÆÖgÀ(©), ¸ÀzÀå PÀtf EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ QñÀ£À vÀAzÉ §AqÀÄ¥ÀAxÀ PÀÄ®PÀtÂð, E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ° »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ²PÀëPÀ, ¸Áé«Ä, ¸Á ªÀÄÄQð vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 J¯ï. 2993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.26 qÀ§Æèöå 4692 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ¼À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2011 PÀ®A 498(J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ P˱À¯Áå UÀAqÀ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À PÀÄgÀħSÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ ªÉÊóµÀÚ« CAvÀ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè, ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÅ §gÀÄwÛ®è ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ CzÉõÉÆÖà ¸À® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¢£À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1] zÉëAzÀæ @ zÉëzÁ¸À , 2] ªÀiÁªÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, 3] CvÉÛ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 4] ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà , 5] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL ¦.Dgï.zsÀ¨Á° PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1219, 1636, 1375, 1239 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ PÀmÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw PÀ§â°ÃUÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj 180 JAJ¯ï£À 48 Bonnie Special Whisky ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.209/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÀ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÁoÉÆÃqÀ 47 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: ¹AzÀÆ® vÁAqÀ ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤ PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ eÉÆÃvÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ,25,DgÀ,4843 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©,«í,©,PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ M§â DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ,378JªÀiï,1788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤PÁë÷̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, eÁ: UÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PËoÁ (©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ 2)gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀUÉÎ E§âgÀÄ ¸Á: PËoÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ zÁj°è vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ F PÀqɬÄAzÀ KPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/21011, PÀ®A 279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁUËqÁ vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀUËqÁ ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ £ÁUÀÆgÀ JA UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 23/J¹-9526 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆÃ¥ÉÆ UÀÆqÀì DmÉÆ £ÀA PÉ38/4789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-11-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÉÃR ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : gÉïÉé mÁæöåPÀ ªÀiÁå£À ¸Á : gÉïÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 08/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±Á»Ã£Á ©Ã 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°ègÀĪÀ r.Jqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©ÃdªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzÁªÀÄ Asst.Agir.Officer gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ¤lÆÖgÀ(©) ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ EªÀgÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀªÀiÁr vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ¨ÁgÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©Ãd 50 aïÁ CAzÁdÄ 40-50 PÀÄAl® CAzÁdÄ QªÀÄvÀÛ 1,25,000/- ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß nA¥ÉÆà £ÀA. AP-07-X-1376 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 067/2011 PÀ®A 279, 37 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Àß¹AUï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt §¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: GzÀVgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. JA.ºÉZï 14 ©.n 1374 £ÉÃzÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ§vÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁgÀ¦üAiÉÆà PÁgÀ J¦. 25 r.© 5895 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À°è EzÀÝ DgÉÆæü ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 178//2011 PÀ®A. 341, 143, 147, 148, 302, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1625 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£À¸À£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd WÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: «zsÁåyð ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzsÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) gÉÆ©£Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 2) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ 3) eÉÊ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 4) ²gÉÆêÀÄt 5) E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁj J®ègÀÆ ¸Á: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ 6) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀ 7) ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 8) ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ E¸Áè¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÀ EªÀgÀÄ M«ÄäAzÉÆêÀÄä¯É EArPÁ PÁj£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ CqÀØUÀnÖ CªÀgÀ°è gÉƨɣÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉÀUÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ gÉƨɣÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «zÁåªÀwUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ WÀl£Á¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀzÀgÀÄ. UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPÀì PÁæ¸À¢AzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀÄ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃzÀ£À vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 06 JAJ 8199 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀÄ© PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀPÀÆqÀ PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. J¦ 16 nqÀÆâ÷è 6673 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀ EAzÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÉgÀt§¸À¥Áà EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. E£ÀÄß G½zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.F DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ SÁåªÀiÁ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl®£À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 28 ¨Ál® EzÀÄÝ CªÀÅ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¦rPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆîî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ VÃj ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ°UÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀ¼ÀPÉÃj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ lMAUÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð J¸À.n. UÉÆAqÀ, G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.