November 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/11 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀ»Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ «ZÁgÀuÁ¢ü PÉÊ¢ £ÀA. 17545 ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ EªÀgÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼À°è eÉÊ°£À°ègÀĪÀ EvÀgÉ PÉÊ¢UÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁågÀPÀ£À°è §A¢ DVgÀĪÀÅ¢®è E°è EzÀÝgÉ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, UÉÆÃqÉUÉ vÀ£Àß vÀ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄvÁÛ agÁqÀÄwzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjQë¹ CªÀ£ÀߣÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/11 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ £ÁªÀzÀUÉjAiÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÉUÀ®ªÀÄr, UÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ¸À» ¥É¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¸À» ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄzsÉå §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃrzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÄ EªÀgÀ CvÉÛ UÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ PÀÆqÁ §AzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/11 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08/11/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ38J¯ï0114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àqɹ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A 279 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸À¸ÀÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ PÀqÉUÉ ¸Á¬Ä lÆgÀì §¸Àì £ÀA PÉJ 46/ 2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ©âtzÀ C¥ÀWÁvÀ vÀqÉ UÉÆqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.