November 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®Qëöät gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ EªÀgÀ Hj£À°è DgÉÆæ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgï, ¸Á/ ZÀl£À½î (SÁeÁ£ÀUÀgÀ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 2300 gÀÆ AiÀÄ£ÀÄß PɽzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀĤî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 4120 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37eÉ3361 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀwÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀ ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¨Á®gÁd ©gÁzÁgÀ, 34 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ (©) EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ ¨sÁUÀÀPÉÌ ¸Àé®à UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ C¤vÁ EªÀjUÉ JqÀUÉÊ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 143, 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¸ÀjAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ DgÉÆæ¹ ©ÃUÀ ºÁQ UÁæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀįÁAiÀÄ¥Áà PÀqÀPÉÆüÀ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C¢üPÁj qÁPÀļÀV ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄdðj vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 228/2011 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁAeÁ vÀªÀÄä ¨ÁåUÀļÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ] ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr eÁ d¯Á£À(JA.J¸ï) 2] PÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀeÉðgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á: d¯Á£À (JA.J¸ï) 3] PÀ®à£Á UÀAqÀ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw PÉÊPÁr ¸Á: d¯Á£À(JA.J¸ï) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ MlÄÖ 5 ¨ÁåUÀļÀ°è ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 12,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁvzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2011 PÀ®A 341, 504, 324, 324, 506 [2] eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæü 1]. gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ 2]. PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ UÀdgÉ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ mÁæªÉ®ègÀ £ÀA JªÀÄ JZÀ 26/«1559 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ MrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.