November 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÆãÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-35/JZï-7712 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: SÁeÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¹Ã£ÀÄ EªÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ«UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À PɼÀ §¢UÉ, ªÉÄî vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄî §¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ §¢AiÀÄ PÀ¥Á¼À ¸À«ÄÃ¥À, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄt PÀnÖ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ PËoÁ(©) ©æÃqÀÓ PÉüÀUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ®ÄwÛzÉÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 7-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: QtÂÚªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ; 18 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖ ¨É£É J¢zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ §ºÀ¼À £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JAqÉÆøÀ¯Áà£ï QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ¯É CªÀ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.r §Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ UÉÆÃeÉUÁªÉ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©Ã£À E¸ÉàÃl dÄeÁl DqÀÄwzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1940/- gÀÆ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°¸Á§ qÁPÀÖgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CzÀgÀ C° ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä §eÁgÀPÉÌ §AzÀÄ, ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ï£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉÆèÁâ PÁA¥ÉèPÀì JzÀgÀÄUÉqÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/0733 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjÃuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫zsÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸ÀvÀ¥Á¯ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7990 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-6626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁzÉêÁqÉ ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAV, vÁ¬Ä, CfÓ, aPÀ̪ÀÄä, ªÀµÁð UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ HgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÁUÀ UÀÄ®Äè ºÁªÀ½ PÉý §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ NqÀÄvÁÛ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÀvÀ£À¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀµÁð J®ègÀÄ ªÀÄzsÀå ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÁ¨Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¥ÀzÁä¼À §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-7033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨Á宺À½î ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄAvÀ vÀAzÉgÀ §¸ÀªÀt¥Áà £ÁªÀÄUÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.