November 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-11-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Éå¯Á¤ vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀ° ¸ÀAUÀļÀVªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ©Ã¯Á® EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ PÁ®ÄªÉ ¤j£À°è §mÉÖ PÀ¼ÉzÀÄ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è ªÉÄðAzÀ fÃVzÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹®ÄQ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174(¹) ¹Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀSÁ vÁ°ªÀÄzÀ ±ËPÀvÀ C° JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£É. £ÀA.4-2-140 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀ£À½î. EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉºÉÆõÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ zsÀ£ÀgÁd ¥sÀÄl ªÉAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀAiÀiÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉç£ï, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 11,000=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 07 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ PÀ¯Áåt PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ PÉÆAr¢ CªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ »ÃgÉÆÃf zÀªÉÃðµÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆÃgÀ, ¸Á: aAZÉƽî, vÁ: aAZÉƽî, f¯Áè: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ¥Á±À«ÄAiÀiÁå zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ C¥ÁÛ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁwðPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ R°Ã® ªÉÄåPÁ¤PÀ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æäªÁ¸À PÀnÖªÀĤ ¸Á: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, dÆå¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2] zÉêÉAzÀæ¥Áà PÀnÖªÀĤ, 3] ±ÀgÀt¥Áà PÀnÖªÀĤ J®ègÀÆ ¸Á: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ dÆå¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥ÁÛ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁwðPÁ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2011 ¦üAiÀiÁ𢠺Àj vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀiÁ±Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁªÀ¼À¸ÉÆüÀ, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ QèãÀgÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è J¹AiÀÄ£ï ¥ÉAl qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß QèãÀgÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï,ºÉZï £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ E§âgÀÆ ©ZÀÄÑwzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA eÉf-16/JPÀì-7987 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀÅ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 504, 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ C°AiÀiÁ¸ï ªÀiÁ¯Á²æà EªÀ½UÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¤uÁðPÀgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢Ý CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-11-2011 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀqÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.