November 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-

ªÀÄÈvÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥Àà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ; 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà FvÀ¤UÉ CªÀ£À C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¹ì£À PÁgÀt¢AzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAeÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, EvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ «Ä¤ §¸À £ÀA. PÉJ-38/3652 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¯Éè Dl DqÀÄwÛzÀÝ C§Äݯï CAiÀiÁd FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄUÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä ZÁ¬Ä¸À ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw qÉÆAUÀgÀVPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ¸ÀzÀå: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà qÉÆAUÀgÀVPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÁäºÁUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ - UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ eÉÆåÃw ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ CPÀ§gÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À¦ü vÀAzÉ CPÀ§gÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉà eÁQÃgÁå ºÀªÀiÁgÉ SÉÃvÀ ªÉÄÃ¸É ¥ÉÊ¥À PÉAªï ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀiÁ vÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀiÁgÉÆà J ¸Á¯ÉÃPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ gÀ¦üà EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

©ÃzÀgÀ ªÀÄÄSÉå CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÉlgï, ¨Áånæ (JPÉìöÊqï) C.Q. 12,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-11-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.¸ÀĨÁæºÀätA, ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï, ªÀÄÄSÉå CAZÉ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¯Éç vÀAzÉ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 10-1-178 ¦.qÀ¨ÉÆèöåÃ.r. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉ FqÀ£ï PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CzÉà ¢ªÀ¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ EnÖzÀ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000=00 gÀÆ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj UÁå¸ï ¸À°AqÀgï C£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ JA.r gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À vÁ¬Ä ©¸À«Ä¯Áè©, CPÀÌ ºÀdgÀvÀ©, ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ PÀ°ªÀÄ J®ègÀÆ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝvÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀƱÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¥ÉÆð¸À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/E-6135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©¸À«Ä¯Áè©, CPÀÌ ºÀdgÀvÀ© gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506(2) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉnÖ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ Hj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ±Ànð£ï PÀÄwÛUÉAiÀÄ PÁ®gï »rzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉýzÀgÉ PÉÆnÖ®è, £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ £À£Àß EµÀÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQïï PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÉ ©qÀ®è CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è 4 KlÄ ºÉÆqÉzÀ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÀ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ CAvÁ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆvÉVzÀÝ Hj£À UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ EUÉÆÃvÀÛ ¤£ÀUÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆrvÁ£À ©qÀ®è, ¤£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ, CªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ©qÀ®è ¤£Àß PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀzÁUÀ PÀgÉAmï ©lÄÖ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄä ªÀiÁqÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÉÆ»ªÉƢݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ JªÀiï.r ªÀÄĸÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/«í-5135 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ JPÉì¸ï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-05/JªÀiï.©-3511 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄĸÁ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àqɹ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.