November 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28/11/2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2011, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ;¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 149/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-23/J£ï-1177 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÁ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA.09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÉÆÃUÁÎ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆUÁÎ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨sÀAqÀ£ÉÆgÀ, 25 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÉÆUÁÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀÅ J°èAiÉÆà ªÀÄÄaÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ © ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D®ÆgÀ © UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ «zÀÆåvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ 25 PÉ.« ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¯ÁåªÀģɵÀ£ï C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÁé¬Äïï JZï.n & J¯ï.n JuÉÚ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.220/2011, PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 27/11/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä eÁåw|| PÁqÀÄ¥Á¥À ªÀ|| 45 G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ®Ä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPï ºÀwÛgÀ¢A ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DgÉÆæ ¸ÀÄfQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 E-1022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2011, PÀ®A 20 (©) (II) (c) J£ï.r.¦.J¸ï. JPÀÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÁßxÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸À»ÃvÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzÉå 11:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ºÁwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: EgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ 2. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: WÉÆÃlPÁ vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 3. zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ 4. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ZÀªÁt ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ZÉÆAr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ EªÀjAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) CPÀæªÀÄ UÁAeÁ 4 PÉf 500 UÁæªÀÄ CA.Q 4500/- gÀÆ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 09 E 9662 C. Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 19710/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® J®ègÀÆ ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q 24.000/- gÀÆ ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆj 2 1/2 ªÀµÀðzÀÄÝ CA.Q 24.500/- gÀÆ PÁtÄwÛ¯Áè ªÁzÀÝjAzÀ gÁwæ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ CA.Q. 48.500/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2011, PÀ®A 143, 147,353 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ¹.¦.¹. 1564 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÉ®¸PÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ DdªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ dÄUÀÄ£ÀĪÁ¯Éà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁå«ÄAiÀiÁå PÁå mÁæ¦üPï PÀgÀvÉ vÀĪÀiÁígÁ C«ÄãÀ¸Á¨ï §ºÀÄvï ¥sÉÊ£ï ®UÁgÉ CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/2011, PÀ®A 143, 147, 283, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ µÀ£ÀÄäRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: ¹.JZï.¹-756 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ vÀªÀÄä C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 1600 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAr£À ¥ÀƪÀð UÉÃn£À JzÀÄjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëÄùzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. gÁwæ 19:45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgɪÁ¯É ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¥ÀƪÀð UÉÃnUÉ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀتÁV ¤°è¹zÀ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ¦üÃPï C«ÄãÀ¸Á§ §ºÀÄvÀ ¥sÉÊ£À ¯ÁUÀgÉ ªÀiÁPÁ ¨sÉÆøÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§Ý G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ ºÀªÀÄ©üà PÁå PÀªÀÄ £À» JPÀ ºÀvÀ zÉR¯ÉÃw CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.