November 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2011 PÀ®A 272, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¹zÀÄÝ, ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¸À¥Áß EAlgÀ£ÁåµÀ£À¯ï ¯ÁqÀÓðzÀ°ègÀĪÀ PÁªÀÄvÀ ºÉÆÃmÉîPÉÌ wAr wAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ®ºÀgÀ ¸ÉèöʸÀ ¥Á¤ÃAiÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ°è J£ÉÆà ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ vÀgÀºÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÉèöÊ¸ï ¥Á¤ÃAiÀÄ EvÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÀwÛgÀ w½¹zÁUÀ PÀÄrAiÀÄÄ¢zÀÝgÉà PÀÆrj E®èªÁzÀgÉ JzÀÄÝ ºÉÆÃV JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CzsÀð ¸ÉèöÊ¸ï ¨Ál° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GzÀAiÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉÃnÖ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ¦ÃgÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: GqÀĦ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥Á¤ÃAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÆ UɼÀAiÀĪÀgÀÄ Nr §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£Éà ¥ÀÆtð ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ F »A¢¤AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ «µÀ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E°è aQvÉì ¥ÉqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ, ¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EvÀ£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wgÀªÀ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï. ¹ ºÀjd£À, ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃUÉ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl G¼ÀîªÀgÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®è CAvÀ ¢£ÁAPÀ 06/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 447, 504, 323, 324, 326, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ EAUÀÆgÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EAd£ï ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «oÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EAUÉÆÃgÉ E£ÀÆß 9 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÀ¬ÄAzÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀ« ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EAUÉÆÃgÉ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀàgÁªÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ EAUÀÆgÉ E£ÀÆß 5 d£À ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ® £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÉÝÃ£É AiÀiÁjUÀÆ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀd® vÀAzÉ §²ÃgÉÆâݣï, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 3) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 4) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ 3910/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.