November 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-11-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-11-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢:09/11/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:09/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ ¨ÉÆjAUÀ ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J. 39 4245 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®ÄªÀiÁr ªÁºÁ£ÀªÀÅ vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ »AzÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆüÀî®Ä PÉÊ vÉÆÃj¸ÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ MªÀÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/11 PÀ®A 507 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66 (J) L.n.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ J£ï.Cgï., ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀÄAqÀ½ G¥À «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÉÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 jAzÀ 31-10-2011 gÀ ªÀgÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 1) 9886799235 2) 9538547443 ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 3) 9663128666 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA.9480813193 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ 9448568110 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨É¼ÀUÁAªÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ r.J¸ï.¦ EzÀÄÝ ¹¤AiÀÄgï ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï gÀªÀgÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÉÆÃjUÉ 4 KgÀ nPÉl ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ §zÀ¯ÁV ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ d¨ÁâgÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5320 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁtÂPÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CmÉÆÃjPÁë ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀArvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/11 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-11-2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦æÃw £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀAmÉÆæïï gÀÆA ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ J.J¸À.L PÀ®è¥Àà PÀÆqÀ¯É ¦æÃw £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 57 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¦rN ¨Á宺À½î EªÀ¤UÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ² ¨Á宺À½î, G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄ ©ÃzÀgÀ, ©üêÀÄuÁÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¨Á®åºÀ½î, ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÁf ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÄPÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÉÆÃUÀ¸À ©®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¹Ã°AUï ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄgÀtzÀ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt §UÉÎ qÉvï £ÉÆÃl §gÉ¢nÖzÀÝ£ÀÄß ¹QÌzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.