November 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁzÀÄ® CºÀäzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ eÁvÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011 gÀªÀgÉUÉH §A¢gÀ°®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ AiÀiÁzÀÄ® CºÀäzÀ eÁvÀPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À aAvÀ®UÉÃgÁ EPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁªÀÄgÉrØ ¨Á«AiÀÄ°è MAzÀÄ ºÀJt PÁt¸ÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÀvÀÛ®° DPÀ¹éPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/2011 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ mÉAl ºË¸À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ZÁA¨ÉÆüÉ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 225/2011 PÀ®A 419, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ PÁgÀ¥ÉÆÃgɵÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÁdPÀÄADgÀ ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) EªÀgÀ J¸À.©. SÁvÉ £ÀA. 10401 gÀ°è EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 27,500=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 2] f.zÁªÉÆÃzsÀgÀ ¨ÁåAPÀ C¢üPÁj PÁgÀ¥ÉÆÃgÉõÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr, ¨ÁåAPÀ£À°è ªÉÆøÀ ªÀiÁr ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀ SÁvɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ SÁvÉUÉ rr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ºÉ.J¸À.¸Áé«ÄzÁ¸À, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀAiÀÄ: G: ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÁgÀ¥ÉÆÃgɵÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀiÁd ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ d»ÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄUÀzÉÆêÀÄ ±ÁºÁ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉÃfUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÁÛ E¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ d£ÀUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E£ÀÆß gÉÆõÀªÁV ¤ªÀÄUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ, ºÉÆ¯É ªÀiÁ¢UÀgÉ CAvÀ £ÉÃgÀ¢zÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ JzÀÄgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀÄA¨Á ªÀÄ£À £ÉÆìĸÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤A¢¹, ¤ªÉãÁzÀgÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ PÉøÀ ªÀÄrzÀgÉ ¤£Àß UÀw £ÉÃlÖVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.