November 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 26-11-2011


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn tÂr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ oÁtPÉ ¸Á: ¨sÀƸÀtV ¸ÀzÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁAr ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ EAzÀÄ 0645 J.JA UÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 37 nJ1557 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÄä¯É Cw ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÄîÄQ£À ªÉÄ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 136/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 63 £Éà ¸ÀA«zsÁ£À CAVPÁgÀªÁzÀ ««gÀ ¤«ÄvÀå §»gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CA§zÁ¸À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ (j) ©ÃzÀgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/2011 PÀ®A 279,337 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï,« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät vÀªÀqÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀi£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ J£ï,ºÉZÀ,£ÀA 9 gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÁÝUÀ «ÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzzÀ M§â DmÉÆà UÀÆqÀì £ÀA PÉJ-39-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÀªÀÄC° ±Á vÀAzÉ WÀÄqÀıÁ ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSɽî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà UÀÆqÀì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfãÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 137/2011 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1981:
¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÉÆÃj «ÃgÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀ½vÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÉÆ°¸À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉUÉ C®è°è 25,26, 27-11-2011 gÀ ªÀgÀUÉ GfÓªÀ£À PÉÆlUÀ¼ÀÄ J¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÀÄÝ CzÀgÀ CAzÀªÀ£ÀÄß PÉr¹gÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀƸÀÖgÀUÀ¼À Qæ¸ÁÖ¥sÀgï @ ¥ÀÄlÖtÚ ¸Á: ©ÃzÀgÀ 2) CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ @ ¦ü°¥sÀ ¸Á; vÁd®¥ÀÆgÀ CAvÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ¤AUÀzÀ½î ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀ¼ÀTAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. 1) gÁd¥Áà 2) ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ 3) ¸ÀwõÀ 4) UÉÆÃ¥Á® »ÃUÉ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¤£Éß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2011 ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¤AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ K gÀAr CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ Hl ºÁPÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀ®PÀmï CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUÉɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ K gÀAr ¤£ÀUÉ fAzÁ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 180/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-11 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÀÝ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀäªÀÄ ©ÃzÀgÀ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁwäAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð ¸Á/ amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J®.23 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 966=00 ªÀjd£À ZÁAiÀÄì «¹Ì 180 JªÀÄ.JªÀÄ.J® 05 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 210 =00 EzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ : 08/2011 PÀ®A : 174 ¹.DgÀ ¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/11/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî 48 ªÀµÀð eÁ ; ªÀÄgÁoÁ G : zÀ¼À¥Àw ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á : PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/11/11 0300 UÀAmɬÄAzÀ 25/11/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà «oÀ®gÁªÀ eÉÆåÃw¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀAeÁ £Á¯ÉAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ 55 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ DvÀ£À ºÉt vɯÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 08/2011 PÀ®A :174 ¹.DgÀ ¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É